Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program realizovaný na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program tretieho – doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov a realizuje v dennej forme štúdia. Viac TU.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je podľa § 56 ods. 3  a  § 57 ods.  5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných  odboroch. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Viac TU.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Paneurópska vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby. K zodpovedajúcim podmienkam patrí bezbariérový prístup v budove Rektorátu PEVŠ, so sídlom na Tomášikovej 20, 821 02 Bratislava, a v budove PEVŠ, so  sídlom na Tematínskej 10, 851 05 Bratislava. Viac TU.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2021 - 16.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 9990 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 31.10.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje