Distribučné technológie a služby

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu „distribučné technológie a služby“ nachádza uplatnenie na strednom a nižšom stupni riadenia distribučných systémov v poštových, zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach prevádzky, logistiky vo výkonných funkciách poštových operátorov a disponentov, administrátorov a manažérov rovnako tak v oblasti elektronického podnikania a verejnej správy. Obsahová náplň študijného programu vytvára predpoklady pre uplatnenie sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných zamestnancov pre objednávanie distribučných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách, v inštitúciách štátnej správy v oblasti regulácie poštového trhu a trhu elektronických komunikácií, ako aj v oblasti služieb eGovernmentu. Absolvent má znalosti o podnikaní v poštovom, logistickom a IKT sektore, doprave a zasielateľstve, v elektronickom obchodovaní a je pripravený na založenie vlastnej firmy. Získané učebné zručnosti tiež kvalifikujú absolventa pre ďalšie štúdium s vysokým stupňom samostatnosti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
3. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
4. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania s výnimkou programu profesionálny pilot, kde uchádzači musia pri prijímacích skúškach predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na www.uniza.sk.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom známok na vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,50 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane.

Bez prijímacích skúšok budú prijatí aj uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Peter Seemann, PhD., tel.: 041/513 3226, e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Do prijímacieho konania formou prijímacej skúšky budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú kritériá pre prijatie bez PS.

Prijímacie skúšky budú realizované formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva (otázky testu sa skladajú zo všeobecných vedomostí, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho).
Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).
Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť. Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na webovej stránke fakulty (http://www.fpedas.uniza.sk).Forma prijímacej skúšky

písomné testyTesty

z matematiky, všeobecných vedomostí a jazykových znalostí • Deň otvorených dverí

  08.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  14.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2020 - 10.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  14.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  27.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10131
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: číslo elektronickej prihlášky

Doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 16.03.2020 18:08

Upozorniť na neaktuálne údaje