Distribučné technológie a služby

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie na strednom a nižšom stupni riadenia distribučných systémov v poštových, zasielateľských a dopravných organizáciách, na oddeleniach prevádzky, logistiky vo výkonných funkciách poštových operátorov a disponentov, administrátorov a manažérov, rovnako tak v oblasti elektronického podnikania a verejnej správy. Obsahová náplň študijného programu vytvára predpoklady pre uplatnenie sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných zamestnancov pre objednávanie distribučných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách, v inštitúciách štátnej správy v oblasti regulácie poštového trhu a trhu elektronických komunikácií, ako aj v oblasti služieb eGovernmentu. Absolvent má znalosti o podnikaní v poštovom, logistickom a IKT sektore, doprave a zasielateľstve, v elektronickom obchodovaní a je pripravený na založenie vlastnej firmy. Získané učebné zručnosti tiež kvalifikujú absolventa pre ďalšie štúdium s vysokým stupňom samostatnosti.Uplatnenie absolventov

Absolventi v študijnom programe distribučné technológie a služby nadobúdajú široký rozsah vedomostí, zručností a kompetentností v oblasti distribučnej logistiky. Sú schopní analyzovať problémy a príležitosti determinujúce rozvoj poštových a logistických trhov, podnikov, sietí a služieb a to aj vo väzbe na elektronické obchodovanie. Absolventi disponujú základnými znalosťami o technologickej, technickej, legislatívnej, marketingovej a ekonomickej stránke odvetvia poštových a distribučných sietí a služieb. Absolventi sú profilovaní dvomi smermi. Sú zameraní buď na prevádzkovo technologickú stránku fungovania distribučných systémov, sietí a služieb alebo na manažérsko-ekonomické a marketingové aspekty podnikania v oblasti distribúcie zásielok, tovarov a služieb. Majú schopnosť dokonalej orientácie v oblasti technologického zabezpečenia, ale aj predaja poštových, digitálnych, poistných a bankových produktov a služieb, ktoré sú súčasťou produktového portfólia v podnikoch pôsobiacich na trhu distribúcie zásielok. Uplatnenie absolventov je možné nájsť na operatívnej a taktickej úrovni riadenia v logistických podnikoch, v spoločnostiach zaoberajúcich sa poistnými a bankovými službami, ako aj v inštitúciách verejnej správy, najmä v oblasti regulácie poštových služieb a sietí. Absolventi sú dobre pripravení na vlastné podnikanie, ale predovšetkým na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe poštové inžinierstvo i iných študijných programoch v odbore doprava.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia

1. Základnou podmienkou prijatia na študijný program prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „zákon o vysokých školách“).
2. V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia na štúdium vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.
3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny.

 1. Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, je potrebné prihlášky podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.
 2. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA“), prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.
 3. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku alebo tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.
 4. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
 5. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
 6. Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium obsahujú:

a) životopis,

b) potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

7. Spolu s elektronickou prihláškou je možné poslať aj elektronické prílohy.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na www.uniza.sk.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník)  do 2,50 vrátane na študijné programy:

 • železničná doprava
 • cestná doprava (špecializácia cestná doprava, špecializácia expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave.

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník)  do 2,00 vrátane na študijné programy:

 • cestná doprava (špecializácia cestná doprava, špecializácia expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, špecializácia profesionálny pilot)
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., tel.: +421 41 513 3409, e-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška je realizovaná formoutestu vedomostí zo stredoškolského učiva.

Jednotlivé otázky testu sú z oblasti:

 • všeobecný prehľad a vedomosti získané počas stredoškolského štúdia
 • stredoškolská matematika
 • vybraný cudzí jazyk (anglický, španielsky, nemecký, francúzsky a ruský)

 

Uchádzači odpovedajú na otázky označením odpovede v testovacích hárkoch pre jednotlivé oblasti.

Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov.

Uchádzači na študijný program letecká doprava (špecializácia letecká doprava a špecializácia profesionálny pilot), ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacej skúške 10 preferenčných bodov.

Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).

Uchádzači o študijný program letecká doprava,  špecializácia profesionálny pilot musia pri prijímacej skúške predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1. V ostatných prípadoch fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského štúdia.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198  Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.

Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a maturitné vysvedčenie. V prípade, ak uchádzač nemá maturitné vysvedčenie, musí toto predložiť najneskôr do dňa zápisu na vysokoškolské štúdium.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva. Otázky testu sú zo všeobecných vedomostí, matematiky a vybraného cudzieho jazyka (anglického, španielskeho, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka).
Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).Testy

Študijné materiály k prijímacej skúške sú dostupné v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/). • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (elektronická forma)
 • vysvedčenie za predposledný ročník štúdia na strednej škole (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10131
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: číslo elektronickej prihlášky

Doklad o uhradení priložiť k elektronickej prihláške!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 08:13

Upozorniť na neaktuálne údaje