Didaktika technických profesijných predmetov

Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov študijného odboru 1.1.10 Odborová didaktika, organicky nadväzuje na druhý stupeň (magisterský) študijného programu Učiteľstvo technických predmetov.

V doktorandskom študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov, v jeho študijnej časti, sa kladie dôraz na osvojenie si moderných trendov zo všeobecnej didaktiky, z teórie a politiky odborného vzdelávania, z techniky a humanizácie, zo psychológie a taktiež na osvojenie si vedomostí a zručností realizovať validný a reliabilný pedagogický výskum.

Vedecká časť študijného programu je reprezentovaná realizáciou pedagogického výskumu aktuálneho vedeckého problému z didaktiky, vyústením ktorého je prezentácia získaných výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, časopisoch, či konferenčných zborníkoch ako aj aktívna spoluúčasť na riešení výskumného projektu formou členstva vo výskumnom tíme.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu (v súlade s vymedzeným profilom absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania) v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika:

 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne vyučovať didaktiku technických predmetov, t.j. bude vedieť viesť výchovno-vzdelávací a výchovno-výcvikový proces prostredníctvom prednášok, seminárov, cvičení, praktík, študentskej pedagogickej praxe a iných aktivít,
 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru,
 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne plánovať, organizovať a vyhodnocovať výskumy v odborovej didaktike,
 • ovláda poznatky z metodológie a metodiky výskumu v odborovej didaktike,
 • je schopný samostatne a aj v tíme vedecky bádať a tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedy,
 • pozná edukačný systémový kontext vo vzťahu k ekonomickej, politickej a kultúrnej determinácie rozvoja osobnosti v procese vzdelávania,
 • vie samostatne reflektovať a sebareflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť,
 • ovláda tvorivé využívanie relevantných znalostí na identifikovanie, analyzovanie a riešenie odborovo-didaktických problémových situácií,
 • vie vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi vyučovacieho procesu a to najmä v závislosti výchovno-vzdelávacích a výchovno-výcvikových efektov od ich programových, procesných a kontextových determinantov,
 • dokáže koncepčne projektovať programy didaktických systémov technických profesijných predmetov s cieľom zvyšovania efektívnosti a kvality vyučovania,
 • má rozvinuté schopnosti metakognície, sebavzdelávania a postdoktorandského štúdia.
 • je schopný viesť a vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 zákona je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona:

 • o štúdium sa môžu uchádzať absolventi  2. stupňa štúdia v študijnom odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy resp. absolventi 2. stuňa inžinierskeho štúdia (platí len pre absolventov fakúlt technického zamerania, ktorí majú ukončené doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ), alebo absolventi príbuzných študijných odborov podľa rozhodnutia rektora,
 • pedagogická a odborná prax u uchádzačov je vítaná.

 

Prijímacie konanie sa začína dňom podania písomnej prihlášky spolu s prílohami.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce.Doplňujúce informácie

K prihláške uchádzač priloží:

 • podpísaný životopis,
 • overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 • rámcový projekt dizertačnej práce (podľa vybranej témy),
 • zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti,
 • prosíme uviesť cudzí jazyk, z ktorého uchádzač vykoná skúšku formou prijímacieho testu (napr. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

 

V prihláške sa nevyžaduje na str. 2 výpis výsledkov štúdia.

 

Povinnou súčasťou prijímacieho konania v zmysle § 57 ods. 3 zákona je prijímacia skúška.

Na prijímacie skúšky bude pozvaný uchádzač (mailom alebo telefonicky), ktorý podal včas riadne vyplnenú prihlášku na štúdium s požadovanými prílohami.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1738 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1738 €


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2023 14:28

Upozorniť na neaktuálne údaje