Dentálna hygiena

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.    

Katedra dentálnej hygieny začala svoju činnosť v akademickom roku 2004/2005. V súlade s vysokoškolským zákonom zabezpečuje úlohy v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov, rozvojových aktivít. Hlavnou úlohou katedry je výchova dentálnych hygienikov výučbou predmetov umožňujúcich študentom budovať ich odborný osobnostný profil tak, aby reprezentovali najvyšší stupeň profesionálnej kvality humanizmu. Individuálnu profiláciu umožňuje širšie spektrum povinne voliteľných a výberových predmetov. Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore zubné lekárstvo, s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v profesii dentálny hygienik.Uplatnenie absolventov

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne, pod dohľadom zubného lekára a na jeho odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej a následnej starostlivosti o stomatologických pacientov v oblasti  dentálnej hygieny na úsekoch prevencie, záchovnej stomatológie, parodontológie , ortodoncie, implantológie, v ambulantných aj lôžkových zariadeniach,  v zariadeniach pre telesne postihnutých, v školách a školských zariadeniach. Spolupracuje pri výskumných epidemiologických štúdiách z oblasti stomatológie, zapája sa do publikačnej, výskumnej činnosti a do mnohých ďalších aktivít v oblasti dentálnej hygieny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

EXTERNÁ FORMA

1.    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
2.    pracovný pomer v zubnej alebo dentálno – hygienickej ambulancii
3.    potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení - priloží uchádzač k prihláške

4.    splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

  Prijímacie konanie pozostáva:

 1. časť - písomný test zo základov prevencie a ústnej hygieny  (60 %  úspešnosť )
 2. časť - skúška manuálnej zručnosti : 1. kreslenie podľa predlohy
                                                                      2. modelovanie podľa predlohy

 Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

POPIS SKÚŠKY MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI

Skúška manuálnych zručností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Úspešnosť v oboch častiach skúšky manuálnej zručnosti sa hodnotí bodovou škálou podľa dosiahnutých kritérií presnosti. Každá sa hodnotí bodovou škálou od 0 do 6 bodov. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov za obe časti praktickej skúšky v rozsahu 0 – 12 bodov.

1.   Kreslenie podľa predlohy  - uchádzač na milimetrový papier ceruzkou čo najpresnejšie prenesie obraz premietaný dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: ceruzka, milimetrový papier na hodnotenie presnosti kreslenia (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke) . Hodnotenie: 0- 6 bodov

 2.   Modelovanie podľa predlohy - uchádzač vymodeluje z aranžérskeho drôtu tvar predmetu, ktorý bude ako predloha premietnutý dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: aranžérsky drôt hrúbky 0,8 – 1mm., modelovacie kliešte, milimetrový papier na hodnotenie presnosti modelovania (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke). Hodnotenie: 0-6 bodovPodmienky pre zahraničných študentov

EXTERNÁ FORMA

1.    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

2.    pracovný pomer v zubnej alebo dentálno – hygienickej ambulancii

3.    potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení - priloží uchádzač k prihláške

4.    splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

5.       Prijímacie konanie pozostáva:

 1. časť - písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a základov prevencie a ústnej hygieny (60%  úspešnosť) (v slovenskom jazyku)

2. časť - skúška manuálnej zručnosti : 1. kreslenie podľa predlohy                                                                                               2. modelovanie podľa predlohy

 Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

 POPIS SKÚŠKY MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI

Skúška manuálnych zručností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Úspešnosť v oboch častiach skúšky manuálnej zručnosti sa hodnotí bodovou škálou podľa dosiahnutých kritérií presnosti. Každá sa hodnotí bodovou škálou od 0 do 6 bodov. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov za obe časti praktickej skúšky v rozsahu 0 – 12 bodov.

 1. 1.   Kreslenie podľa predlohy  - uchádzač na milimetrový papier ceruzkou čo najpresnejšie prenesie obraz premietaný dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: ceruzka, milimetrový papier na hodnotenie presnosti kreslenia (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke) . Hodnotenie: 0- 6 bodov

 2.   Modelovanie podľa predlohy - uchádzač vymodeluje z aranžérskeho drôtu tvar predmetu, ktorý bude ako predloha premietnutý dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: aranžérsky drôt hrúbky 0,8 – 1mm., modelovacie kliešte, milimetrový papier na hodnotenie presnosti modelovania (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke). Hodnotenie: 0-6 bodovVšeobecné informácie k prijímacej skúške

  Prijímacia skúška pozostáva:

 1. časť - písomný test zo základov prevencie a ústnej hygieny  (60 %  úspešnosť )
 2. časť - skúška manuálnej zručnosti : 1. kreslenie podľa predlohy
                                                                      2. modelovanie podľa predlohy

 Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

POPIS SKÚŠKY MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI

Skúška manuálnych zručností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Úspešnosť v oboch častiach skúšky manuálnej zručnosti sa hodnotí bodovou škálou podľa dosiahnutých kritérií presnosti. Každá sa hodnotí bodovou škálou od 0 do 6 bodov. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov za obe časti praktickej skúšky v rozsahu 0 – 12 bodov.

1.   Kreslenie podľa predlohy  - uchádzač na milimetrový papier ceruzkou čo najpresnejšie prenesie obraz premietaný dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: ceruzka, milimetrový papier na hodnotenie presnosti kreslenia (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke) . Hodnotenie: 0- 6 bodov

 2.   Modelovanie podľa predlohy - uchádzač vymodeluje z aranžérskeho drôtu tvar predmetu, ktorý bude ako predloha premietnutý dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: aranžérsky drôt hrúbky 0,8 – 1mm., modelovacie kliešte, milimetrový papier na hodnotenie presnosti modelovania (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke). Hodnotenie: 0-6 bodovForma prijímacej skúšky

písomná a talentová • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Fakulta zdravotníckych odborov PU

Partizánska č. 1

080 01  Prešov  

Peňažný ústav:                       ŠP (Štátna pokladnica)

IBAN:                                 SK11 8180 0000 007 0000 82677

Kód banky:                           8180

Variabilný symbol :              2 1080

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 08.02.2023 10:26

Upozorniť na neaktuálne údaje