Dentálna hygiena

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.    

Katedra dentálnej hygieny začala svoju činnosť v akademickom roku 2004/2005. V súlade s vysokoškolským zákonom zabezpečuje úlohy v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov, rozvojových aktivít. Hlavnou úlohou katedry je výchova dentálnych hygienikov výučbou predmetov umožňujúcich študentom budovať ich odborný osobnostný profil tak, aby reprezentovali najvyšší stupeň profesionálnej kvality humanizmu. Individuálnu profiláciu umožňuje širšie spektrum povinne voliteľných a výberových predmetov. Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore zubné lekárstvo, s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v profesii dentálny hygienik.Uplatnenie absolventov

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne, pod dohľadom zubného lekára a na jeho odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej a následnej starostlivosti o stomatologických pacientov v oblasti  dentálnej hygieny na úsekoch prevencie, záchovnej stomatológie, parodontológie , ortodoncie, implantológie, v ambulantných aj lôžkových zariadeniach,  v zariadeniach pre telesne postihnutých, v školách a školských zariadeniach. Spolupracuje pri výskumných epidemiologických štúdiách z oblasti stomatológie, zapája sa do publikačnej, výskumnej činnosti a do mnohých ďalších aktivít v oblasti dentálnej hygieny.
 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

DENNÁ FORMA

1. ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:                                                       

         1. časť

a)    písomný test z  biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a zo základov prevencie a ústnej hygieny  (min. 60 %  úspešnosť v obidvoch testoch) a l e b o SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio.

b) uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50  neabsolvujú prvú časť prijímacej skúšky - uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročný prospech za 4. alebo 5. ročník strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje, doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia. V prípade, že uchádzač nedoloží k prihláške uvedené náležitosti, bude musieť absolvovať písomný test – bod 2a.

c) kritérium č. 2, bod b) neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a písomného testu z základov prevencie a ústnej hygieny (60% úspešnosť v obidvoch testoch) (v slovenskom jazyku)

    2.časť

       d) skúška manuálnej zručnosti:  1. kreslenie podľa predlohy
                                                            2. modelovanie podľa predlohy
(popis skúšky je uvedený
                                                                     v závere tejto kapitoly)       

    Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR     č. 364/2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od  praktického  lekára o zdravotnej spôsobilosti).

 Doplňujúce informácie

SCIO test  Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania  na fakulte) v priebehu ak. r. 2023/2024 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta len najlepší dosiahnutý výsledok. (minimum úspešnosti  je 50 percentil).

!!! ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.

 !!! ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na:    http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača. Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na testy neprihlasuje a ani nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou e-mailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).

SCIO testy sú dobrovoľné a nie sú podmienkou pre prijatie, uchádzač ich nemusí absolvovať !!!Podmienky pre zahraničných študentov

1. ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:                                                       

         1. časť

 - písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a písomného testu z základov prevencie a ústnej hygieny (60% úspešnosť v obidvoch testoch) (v slovenskom jazyku)

    2.časť

    -  Skúška manuálnej zručnosti:  1. kreslenie podľa predlohy
                                                                2. modelovanie podľa predlohy
(popis skúšky je uvedený v závere tejto kapitoly)       

       Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.

 3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR    č. 364/2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od  praktického  lekára o zdravotnej spôsobilosti).

 

POPIS SKÚŠKY MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI

Skúška manuálnych zručností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. Úspešnosť v oboch častiach skúšky manuálnej zručnosti sa hodnotí bodovou škálou podľa dosiahnutých kritérií presnosti. Každá sa hodnotí bodovou škálou od 0 do 35 bodov. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov za obe časti praktickej skúšky v rozsahu 0 – 70 bodov.

1.   Kreslenie podľa predlohy  - uchádzač na milimetrový papier ceruzkou čo najpresnejšie prenesie obraz premietaný dataprojektorom. Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: ceruzka, milimetrový papier na hodnotenie presnosti kreslenia (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke) . Hodnotenie: 0- 35 bodov

2.  Modelovanie podľa predlohy - uchádzač vymodeluje z aranžérskeho drôtu tvar predmetu, ktorý bude ako predloha na pracovnom liste.  Časový limit je 30 minút.

Potrebné pomôcky uchádzača: aranžérsky drôt hrúbky 0,8 – 1mm., modelovacie kliešte, milimetrový papier na hodnotenie presnosti modelovania (konkrétne pomôcky budú uvedené v pozvánke). Hodnotenie: 0-35 bodov

 

Pozn.:  Uchádzač  musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania. Ak v niektorej časti prijímacej skúšky dosiahne hodnotenie 0 bodov, bude z prijímacieho konania vyradený.

 

Odporúčaná literatúra k základom prevencie a ústnej hygieny:

LEPORI, Luis Raul. 2018. Zubné lekárstvo – miniatlas. ARW DK Media Poland, 2018. ISBN  978-83-949243-1-7.

KOVAĽOVÁ, E. a kol. 2017. Parodontológia II. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2017. ISBN 97-80-8198-005-3.  

KOVAĽ, A., JORDÁN, D., HUDÁKOVÁ, L.: 2022. Ergonómia a manažment v dentálnej praxi. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2022.ISBN 978-80-974272-2-1

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie  pre  uchádzačov o bakalárske  štúdium

Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:

1/ Prihláška (formulár):

papierovú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR) si uchádzači  zakúpia ako tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív (napr. ŠEVT), dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

alebo

elektronickú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Portálu VŠ:  https://prihlaskavs.sk/sk/   alebo na internetovej stránke MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/ Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU.

Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania! 

2/  Doklady o prospechu:

uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročníkpolročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade, že stredná škola prospech nepotvrdzuje, uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky.

Po maturitnej skúške uchádzači  čo najskôr doručia na adresu fakulty úradne overené maturitné vysvedčenie,  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok!

Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do externej formy štúdia nemusia vyplniť, ani dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Ako doklad o ukončení stredoškolského vzdelania doložia k prihláške len úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ Ostatné doklady k prihláške (sú súčasťou prihlášky):

originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nalepiť na 3. stranu prihlášky

odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore

štruktúrovaný životopis

-  prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte musí   si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/ Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne ( do 31.marca 2024) podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.      

6/ Administratívny poplatok za prijímacie konanie, nebude uchádzačom vrátený a to v nasledujúcich prípadoch:

- neúplná prihláška (po výzve na doplnenie požadovaných dokumentov )

- ak uchádzač nespĺňa požadované kritériá a prihlášku na štúdium si aj tak podal

- ak sa uchádzač prihlási na  študijný program, ktorý fakulta v danom akademickom roku neplánuje realizovať

- ak sa na štúdium nezapíše.

V prípade, že študent/uchádzač vykoná chybnú platbu, bude mu zúčtovaný poplatok za mylnú platbu v zmysle platného cenníka PU v Prešove pre akademický rok  v ktorom si prihlášku podal  a zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet odosielateľa.

7/ VŠETKY  UVEDENÉ  NÁLEŽITOSTI  SÚ  POVINNÉ  A  PRIHLÁŠKA
       BEZ NICH  NEBUDE  AKCEPTOVANÁ  !!!

8/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách  a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva.

Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na bakalárskom stupni je 3 roky!Forma prijímacej skúšky

písomná a talentováTesty

Písomný test z  biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a zo základov prevencie a ústnej hygieny  (min. 60 %  úspešnosť v obidvoch testoch) a l e b o SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VSP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Fakulta zdravotníckych odborov PU

Partizánska č. 1

080 01  Prešov  

Peňažný ústav:                     ŠP (Štátna pokladnica)

IBAN:                                  SK11 8180 0000 007 0000 82677

Kód banky:                           8180

Variabilný symbol :               21080

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 10.01.2024 13:36

Upozorniť na neaktuálne údaje