Dentálna hygiena

Uplatnenie absolventov

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne pod dohľadom zubného lekára na jeho Odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej následnej starostlivosti o stomatologických pacientov / klientov v oblasti hygieny dentálnej na prevencie úsekoch, záchovnej stomatológia, parodontológia , Ortodoncia, implantologie v ambulantných aj lôžkových zariadeniach, na onkologických pracoviskách, v zariadeniach pre mentálne telesne postihnutých, školách školských zariadeniach. Spolupracuje pri výskumných epidemiologických štúdiách z oblasti stomatológie, zapája sa do publikačnej, výskumnej mnohých ďalších aktivít z oblasti dentálnej hygieny.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zmena podmienok prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programochv ak. roku 2020/2021

 Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike  Fakulta zdravotníckych odborov  Prešovskej univerzity v Prešove ruší

podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných  programoch v ak. roku 2020/2021, schválené AS FZO dňa 16. 9. 2019

a stanovuje

tieto podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programoch

na štúdium 2020/2021 :

 BAKALÁRSKY stupeň štúdia - o prijatí do dennej formy štúdia rozhoduje:

 • študijný priemer za 1. – 4. ročník (končiace ročníky v šk. roku 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 3,5 roka štúdia, uchádzači s ukončeným štúdiom pred rokom 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 4 roky štúdia) 
 • alebo úspešnosť v SCIO testoch (testy sú dobrovoľné), uchádzač bude mať zarátaný priemer za štúdium 1,00 (minimálne 50% úspešnosť v SCIO)
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • ukončené gymnázium – bonus 10 bodov.

Splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).

Upozornenie: Dekanka FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Podmienky pre zahraničných študentov
 • zahraniční uchádzači o štúdium v odbore dentálna hygiena musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test  z biológie človeka v slovenskom jazyku v rozsahu gymnaziálneho učiva. Na prijímacie konanie budú uchádzači pozvaní, termín konania  - august 2020.    
 • zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.
 • zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, úradne overené maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

 

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška na vysokoškolské štúdium: 

    a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

      b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.05.2020 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

 

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!Forma prijímacej skúšky
 • študijný priemer za 1. – 4. ročník (končiace ročníky v šk. roku 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 3,5 roka štúdia, uchádzači s ukončeným štúdiom pred rokom 2019/2020 dokladujú úradne overené vysvedčenia za 4 roky štúdia) 
 • alebo úspešnosť v SCIO testoch (testy sú dobrovoľné), uchádzač bude mať zarátaný priemer za štúdium 1,00 (minimálne 50% úspešnosť v SCIO)
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zdravotníckom povolaní – bonus           10 bodov
 • ukončené gymnázium – bonus 10 bodov.

 Testy
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1, 08001 Prešov

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2020 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje