Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/studijne-progamy/

Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti vedy a umenia a na podporu samostatného vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské štúdium v dennej forme je tri roky, v externej forme najviac štyri roky. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“ , v skratke „PhD.“). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke ArtD.“).Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Výtvarné umenie je pripravený pôsobiť ako autonómny tvorca v umeleckej praxi, pričom výstupy jeho výskumu dosahujú významnú národnú a medzinárodnú úroveň; uplatní sa ako líder alebo člen národných a medzinárodných umeleckých kolektívov, dizajnérskych a architektonických štúdií a kolektívov reštaurátorov; člen národných a medzinárodných multidisciplinárnych výskumných a kreatívnych tímov, v ktorých je žiaduci vstup princípov a metód umeleckého výskumu pri riešení výskumných a kreatívnych projektov; pedagóg v akademickom prostredí; odborný pracovník alebo poradca v organizáciách, inštitúciách alebo súkromných spoločnostiach, ktoré majú záujem využívať metódy a výstupy umeleckého výskumu; líder alebo člen kolektívov v širokom spektre činností v rámci kreatívneho priemysluVždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia. 

V prípade, že sa prijímacie pohovory na študijný program dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu druhého stupňa, uchádzač je prijatý na doktorandské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu druhého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu druhého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j.v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie druhého stupňa predložením overenej kópie magisterského diplomu a dodatku.

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku maximálne na dva študijné programy, pričom sa vždy prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané) na danom študijnom programe. Témy dizertačných prác vypíše rektor VŠVU najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať.Doplňujúce informácie

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/2025

študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

študijný program: dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

1. téma: Historizmus ako jediná skutočná metóda designu aj architektúry?

školiteľ: prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.

konzultant: PhDr. Jan Michl

forma štúdia: denná

Dejiny designu sú pre designérov dôležité, pretože design je svojou povahou redesign. To by znamenalo, že každý designér a architekt je, prísne vzaté, historista. Aké sú argumenty za a proti?

2. téma: Feminist Interpretations in Contemporary Fiber and Textile Art/Feministické interpretácie v súčasnej textilnej tvorbe

školiteľ: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

forma štúdia: denná

This dissertation will explore contemporary feminist interpretations of textile and fiber art. The question is how feminist and gendered thought and practice interpret the processes and outcomes of making, exhibiting, and theoretical reflection on textile and fiber arts. Thus, the research will address both the interpretation of contemporary textile art in comparison to other art media and the diverse interpretive practices and strategies of emancipatory feminist, gender and queer approaches to textile and fiber arts.

Dizertačná práca sa bude zaoberať súčasnými feministickými interpretáciami textilnej tvorby a fiber art. Otázkou je ako feministické a rodové myslenie a prax interpretujú procesy a výsledky tvorby, vystavovania aj teoretickej reflexie textilných umení. Teda výskum sa bude venovať jednak interpretácii súčasnej textilnej tvorby v porovnaní s inými výtvarnými médiami a jednak rozmanitým interpretačným postupom a stratégiám emancipačných feministických, rodových a queerových prístupov k textilnému umeniu.

3. téma: Uvažovanie a písanie o dizajne na Slovensku v 20. a 21. storočí

školiteľ: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

konzultant: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

forma štúdia: denná

Výskum sa bude venovať vyhľadávaniu, zhromažďovaniu, komparácii a interpretácii textových aj obrazových zdrojov (časopisy, knižné série, audiovizuálne zdroje, verejne prístupné databázy), ktoré dokumentujú rozvoj dizajnu na Slovensku. Archívny výskum a rešerše umožnia rekonštruovať, ako jednotliví/é autori a autorky uvažovali a písali o dizajne, jeho vlastnom vývoji aj o širších súvislostiach na Slovensku v odborných publikáciách a časopisoch, ale i v dennej tlači. Rovnako dôležitá bude práca s privátnymi, osobnými archívmi textovými aj obrazovými. Rámcom bude medzinárodný kontext výskumu dizajnu a jeho prelínanie s domácou situáciou.

4. téma: Architektonická a sochárska tvorba Dušana Kuzmu

školiteľ: prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

forma štúdia: denná

Téma sa zameriava na spracovanie tvorby významného slovenského architekta, profesora VŠVU, ktorá je spracovaná doposiaľ len fragmentárne. Vyžaduje štúdium dobovej odbornej tlače, archívnych materiálov, korespodencie a architektonickej dokumentácie v spolupráci so žiakmi Dušana Kuzmu a katedry architektonickej tvorby na VSVU.Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelaniVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímací pohovor má preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU. Prijímací pohovor na doktorandské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne. Komisia pri svojom rozhodovaní zohľadňuje rozsah a kvalitu umeleckej činnosti alebo odbornej publikačnej činnosti uchádzača, rovnako tak výsledky umeleckej alebo odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských umeleckých, vedeckých a odborných prác a pod.).

Uchádzač si môže podať prihlášku na obidva z nasledujúcich študijných programov:

 • výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba)
 • dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU vyplní a odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU od 3. 4. 2024 do 3. 6. 2024. 

Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 3. 6. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje

3. krok:

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 11. 6. 2024 od 12.00 hod. do 14. 6. 2024 do 12.00 hod. vloží portfólio (uchádzači o umelecké programy) a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

https://ulozisko.vsvu.sk/

v pdf formáte max.veľkosť do 100 MB:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti a aktivít tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých vysokých škôl)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude dodatočne potvrdený do termínu zápisu študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka najneskôr  do termínu zápisu na štúdium.
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium. 

Viac informáciíhttps://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

Informácie o doktorandskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Anna Valentínyová
02 5942 8512
doktor@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU.

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia portfólia umeleckej činnosti (pre študijný program Výtvarné umenie so špecializáciami: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) alebo prezentácia portfólia publikačnej činnosti (pre študijný  program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry).
 • prezentácia projektu a témy dizertačnej práce
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a aktivity tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami, projekt na tému dizertačnej práce, rozpravu s uchádzačom, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  03.04.2024 - 03.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  25.06.2024 - 26.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási (elektronická forma)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 40 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača
 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje