Charitatívna a misijná práca

Charitatívna a misijná práca je doktorandský študijný program v odbore sociálna práca. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických javov. Tento študijný odbor je zameraný nielen na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. 

Cieľom je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku má ovládať vedecké metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti vied o spoločnosti a človeku. Je schopný riešiť problémy v rámci v špecializácii Charitatívna a misijná práca, ktorou sa vyznačuje činnosť cirkevných a neziskových organizácií:

 • Výskumných projektov;
 • Špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej terapie, ako i supervízie;
 • Sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov napr. v rozvoji regiónov, aktívnej politiky zamestnanosti a pod.;
 • Usmerňovania a koordinácie sociálnych projektov a programov.

 

Absolvent doktorandského stupňa teoreticky ovláda všetky činnosti, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci, je schopný zorganizovať operačný prieskum, má potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohol vzdelávať na univerzitách v oblasti sociálnej práce. Absolvent má teoretické vedomosti a odbornú prípravu pre vedeckú činnosť a zároveň už preukázal, že ovláda činnosti spojené s rozvojom teórie a metodológie sociálnej práce s vyučovaním na vysokých školách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Poštou, príp. osobne doručená prihláška so všetkými potrebnými prílohami na adresu študijného oddelenia TF pre doktorandské štúdium
 • Ukončené štúdium magisterského stupňa v danom odbore alebo v príbuznom odbore
 • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania


Doplňujúce informácie

Do prihlášky je nutné uviesť aj tému dizertačnej práceškoliteľa.

K prihláške priložte projekt dizertačnej práce v rozsahu 3-4 strán (zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce)

K prihláške uveďte z ktorých dvoch ponúkaných cudzích jazykov chcete robiť prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Forma prijímacej skúšky

Obsahom písomnej prijímacej skúšky je preverenie základných vedomostí magisterského štúdia v danom odbore vo forme testu a skúška z dvoch svetových jazykov. Skúška z jazykov bude pozostávať z napísania stručného zdôvodnenia rozhodnutia pre doktorandské štúdium v prvom zvolenom cudzom jazyku a opisného prekladu predloženého článku z druhého zvoleného jazyka do slovenčiny.

Možnosť výberu z týchto cudzích jazykov:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazk
 • ruský jazyk

Obsahom ústnej prijímacej skúšky je predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil. Uchádzač predkladá písomný návrh na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2022 - 17.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.01.2022 11:46

Upozorniť na neaktuálne údaje