Charitable and missionary work

Charitatívna a misijná práca je doktorandský študijný program v odbore sociálna práca. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických javov. Tento študijný odbor je zameraný nielen na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. 

Cieľom je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.Prospects of graduates

Absolvent doktorandského štúdia sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku má ovládať vedecké metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti vied o spoločnosti a človeku. Je schopný riešiť problémy v rámci v špecializácii Charitatívna a misijná práca, ktorou sa vyznačuje činnosť cirkevných a neziskových organizácií:

 • Výskumných projektov;
 • Špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej terapie, ako i supervízie;
 • Sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov napr. v rozvoji regiónov, aktívnej politiky zamestnanosti a pod.;
 • Usmerňovania a koordinácie sociálnych projektov a programov.

 

Absolvent doktorandského stupňa teoreticky ovláda všetky činnosti, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci, je schopný zorganizovať operačný prieskum, má potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohol vzdelávať na univerzitách v oblasti sociálnej práce. Absolvent má teoretické vedomosti a odbornú prípravu pre vedeckú činnosť a zároveň už preukázal, že ovláda činnosti spojené s rozvojom teórie a metodológie sociálnej práce s vyučovaním na vysokých školách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Poštou, príp. osobne doručená prihláška so všetkými potrebnými prílohami na adresu študijného oddelenia TF pre doktorandské štúdium
 • Ukončené štúdium magisterského stupňa v danom odbore alebo v príbuznom odbore
 • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania


Additional information

Do prihlášky je nutné uviesť aj tému dizertačnej práceškoliteľa.

K prihláške priložte projekt dizertačnej práce v rozsahu 3-4 strán (zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce)

K prihláške uveďte z ktorých dvoch ponúkaných cudzích jazykov chcete robiť prijímaciu skúšku.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Form of entrance exam

Obsahom písomnej prijímacej skúšky je preverenie základných vedomostí magisterského štúdia v danom odbore vo forme testu a skúška z dvoch svetových jazykov. Skúška z jazykov bude pozostávať z napísania stručného zdôvodnenia rozhodnutia pre doktorandské štúdium v prvom zvolenom cudzom jazyku a opisného prekladu predloženého článku z druhého zvoleného jazyka do slovenčiny.

Možnosť výberu z týchto cudzích jazykov:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazk
 • ruský jazyk

Obsahom ústnej prijímacej skúšky je predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil. Uchádzač predkladá písomný návrh na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce • Apply the application for study

  01.03.2021 - 31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2021 - 17.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
4


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 03.02.2021 14:16

Draw attention to not topical data