Biochémia

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského študijného odboru Biochémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu biochémie, molekulovej biológie, biofyzikálnej chémie, biotechnológií a klinickej biochémie so zameraním na progresívne metódy výskumu v biochémii. Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí. Absolvent je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť tímy technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Biochémia a molekulová biológia: Bunka, funkcie organel. Štruktúra proteínov. Aminokyseliny – fyzikálno-chemické vlastnosti. Enzýmy – podstata enzýmovej katalýzy. Enzýmová kinetika – vplyv koncentrácie substrátu na počiatočnú rýchlosť. Rovnica Michaelis-Mentenovej. Charakterizácia Km a metódy experimentálneho stanovenia. Regulácia enzýmovej aktivity. Alosterická regulácia aktivity enzýmu. Nukleové kyseliny – funkcie a primárna štruktúra DNA a RNA. Mechanizmus replikácie DNA. Mechanizmus transkripcie DNA. Translácia – mechanizmus, jednotlivé stupne procesu. Metódy génového inžinierstva – príprava rekombinantnej DNA. Využitie plazmidov, bakteriofágov, restriktáz a reverznej transkriptázy v génovom inžinierstve. Základné princípy metabolizmu. Glykolýza, glukoneogenéza, pentózofosfátová dráha, citrátový cyklus. Oxidačná fosforylácia – chemiosmotická teória syntézy ATP. Fotosyntéza. Trávenie tukov a prenos mastných kyselín do bunky, aktivácia mastných kyselín. Karnitínový cyklus a beta-oxidácia mastných kyselín. Glyoxalátový cyklus. Fixácia dusíka. Metabolizmus aminokyselín. Močovinový cyklus.

Biofyzikálna chémia: Základné separačné metódy – chromatografia, elektroforéza. Spektrálne metódy – ich využitie pri štúdiu biomakromolekúl. Fluorescencia. Kalorimetria. Metódy na určenie veľkosti biomakromolekúl, oligomérneho stavu, lokálnej a globálnej stability, dynamiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:32

Upozorniť na neaktuálne údaje