Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

Oblasť bakalárskeho štúdia zameraná na farmaceutickú chémiu je v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní jedinečná. Absolvent tohto študijného programu má dostatočné vedomosti a zručnosti, aby bol kvalifikovaný na prácu vo farmaceutickom alebo chemickom priemysle, tiež v oblasti zdravotníctva a biomedicíny. V rámci študijného programu sa poslucháč oboznámi s princípmi syntézy liečiv z teoretického aj praktického hľadiska, s najnovšími trendami vývoja liečiv a farmaceutických preparátov, tiež transportom, vstrebávaním a metabolizmom liečiv. V rámci štúdia bude venovaná pozornosť farmakokinetike a farmakodynamike liečiv a účinkom liečiv na organizmus. Keďže mnohí absolventi štúdia budú pracovať v laboratóriách, adekvátna časť štúdia bude zameraná na laboratórnu prax. Vo vyšších ročníkoch bakalárskeho štúdia sa absolventi oboznámia s analytickými a spektroskopickými technikami s cieľom určiť štruktúru biomolekúl a navrhnúť možný mechanizmus ich účinku na živý organizmus. Bakalársky študijný program má silne interdisciplinárny charakter. Kombinuje teoretické základy prírodovedných predmetov s chemickými a biotechnologickými procesmi, ktoré sa používajú pri výrobe liečiv. Okrem teoretických poznatkov, študenti zvládnu technológiu ich prípravy a oboznámia sa s najnovšími trendami vo vývoji farmaceutických preparátov.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Môže sa zamestnať v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických, biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií, ako aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle, taktiež vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických biopolymérov, v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • kópie vysvedčení zo štúdia
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 07.12.2021 09:19

Upozorniť na neaktuálne údaje