Bezpečnosť a obrana štátu

Absolvent študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“ v študijnom odbore Obrana a vojenstvo získa vedomosti o:

-   význame zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky;

-   základných vojensko-politických  súvislostiach v oblasti medzinárodných vzťahov v ére globalizácie;

-   globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na bezpečnosť SR a spojencov;

-   úlohách OSN, EU, OBSE a NATO pri zachovávaní bezpečnosti a podmienkach účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných organizáciách;

-   druhoch možných rizík, ohrození a krízových situácií, systéme krízového riadenia pri obrane štátu, ochrane obyvateľstva a životného prostredia;

-   zásadách a postupoch manažérskeho riadenia v dobe bezpečnosti i v krízových vojenských i nevojenských situáciách;

-    zásadách použitia OS SR  pre taktickú úroveň velenia a riadenia;

-   základoch ekonomických teórií využívaných pri hodnotení a zabezpečovaní obranných zdrojov a obrannom plánovaní;

-   základoch konštrukcie zbraní, zbraňových systémov, munície, výbušnín, dopravnej a špeciálnej vojenskej techniky a zásadách ich ošetrovania a údržby;

-   logistických reťazcoch, pôsobení logistických systémov a dopravnej logistike pri zabezpečovaní mierového života i vojenských operácií pri plnení misijných úloh;

-   legislatíve na úseku ústavného, pracovného a správneho práva a práva v ozbrojenom vojenskom konflikte;

-   prvkoch podpory obrany štátu: strategické spravodajstvo a obranná diplomacia, medzinárodná politicko-vojenská spolupráca, hospodárska mobilizácia, štátne hmotné rezervy, obranná infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, ozbrojené bezpečnostné zbory, bezpečnostné zbory, civilná ochrana, integrovaný záchranný systém, príprava občanov na obranu a výskumná základňa obrany štátu.Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore národná a medzinárodná bezpečnosť je kvalifikovaným odborníkom na nižších stupňoch riadenia v štátnej správe a samospráve, OS SR a v oblasti krízového manažmentu, pri riešení otázok obrany a vnútornej bezpečnosti obrany štátu a pri plnení medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu v zahraničí.

V oblasti medzinárodnej bezpečnosti je spôsobilý analyzovať súčasnú medzinárodnú politickú situáciu, so zameraním na ohniská vzniku možných krízových spoločenských situácií a otázky medzinárodného terorizmu. Je schopný riadiť jednotky Ozbrojených síl SR pri plnení taktických úloh.

Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a zvládnutím základných manažérskych činností nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov na taktickej úrovni velenia a riadenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.
 
Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Doplňujúce informácie

Upozornenie: uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov. Poradie študijných programov uvedených v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program. (To znamená, že uchádzač bude podľa výsledkov vedomostnej prijímacej skúšky prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške uvedie ako prvý. Na ďalšie študijné programy uvedené v prihláške (alternatívne) môže byť uchádzač prijatý až v prípade uvoľnenia miesta.)

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 Prijímacie konanie pozostáva z:

- výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

- prijímacej skúšky formou písomných testov z matematiky a anglického jazyka (3. júna-11. júna 2024, na všetky študijné programy).

Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.Forma prijímacej skúšky

 Písomná – formou testovTesty

Matematika

Anglický jazyk  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2024 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.06.2024 - 11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, (papierová forma, elektronická forma)
  • úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, (papierová forma, elektronická forma)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy. (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166264/8180
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k uchádzačovi!).

     Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky). 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2023 09:15

Upozorniť na neaktuálne údaje