Bezpečnosť a obrana štátu

Absolvent študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“ v študijnom odbore Obrana a vojenstvo získa vedomosti o:

-   význame zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky;

-   základných vojensko-politických  súvislostiach v oblasti medzinárodných vzťahov v ére globalizácie;

-   globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na bezpečnosť SR a spojencov;

-   úlohách OSN, EU, OBSE a NATO pri zachovávaní bezpečnosti a podmienkach účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných organizáciách;

-   druhoch možných rizík, ohrození a krízových situácií, systéme krízového riadenia pri obrane štátu, ochrane obyvateľstva a životného prostredia;

-   zásadách a postupoch manažérskeho riadenia v dobe bezpečnosti i v krízových vojenských i nevojenských situáciách;

-    zásadách použitia OS SR  pre taktickú úroveň velenia a riadenia;

-   základoch ekonomických teórií využívaných pri hodnotení a zabezpečovaní obranných zdrojov a obrannom plánovaní;

-   základoch konštrukcie zbraní, zbraňových systémov, munície, výbušnín, dopravnej a špeciálnej vojenskej techniky a zásadách ich ošetrovania a údržby;

-   logistických reťazcoch, pôsobení logistických systémov a dopravnej logistike pri zabezpečovaní mierového života i vojenských operácií pri plnení misijných úloh;

-   legislatíve na úseku ústavného, pracovného a správneho práva a práva v ozbrojenom vojenskom konflikte;

-   prvkoch podpory obrany štátu: strategické spravodajstvo a obranná diplomacia, medzinárodná politicko-vojenská spolupráca, hospodárska mobilizácia, štátne hmotné rezervy, obranná infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, ozbrojené bezpečnostné zbory, bezpečnostné zbory, civilná ochrana, integrovaný záchranný systém, príprava občanov na obranu a výskumná základňa obrany štátu.Prospects of graduates

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore národná a medzinárodná bezpečnosť je kvalifikovaným odborníkom na nižších stupňoch riadenia v štátnej správe a samospráve, OS SR a v oblasti krízového manažmentu, pri riešení otázok obrany a vnútornej bezpečnosti obrany štátu a pri plnení medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu v zahraničí.

V oblasti medzinárodnej bezpečnosti je spôsobilý analyzovať súčasnú medzinárodnú politickú situáciu, so zameraním na ohniská vzniku možných krízových spoločenských situácií a otázky medzinárodného terorizmu. Je schopný riadiť jednotky Ozbrojených síl SR pri plnení taktických úloh.

Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a zvládnutím základných manažérskych činností nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov na taktickej úrovni velenia a riadenia.Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.
 
Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Additional information

Upozornenie: uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov. Poradie študijných programov uvedených v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program. (To znamená, že uchádzač bude podľa výsledkov vedomostnej prijímacej skúšky prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške uvedie ako prvý. Na ďalšie študijné programy uvedené v prihláške (alternatívne) môže byť uchádzač prijatý až v prípade uvoľnenia miesta.)

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

 Prijímacie konanie pozostáva z:

- výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

- prijímacej skúšky formou písomných testov z matematiky a anglického jazyka (3. júna-11. júna 2024, na všetky študijné programy).

Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.Form of entrance exam

 Písomná – formou testovTests

Matematika

Anglický jazyk  • Apply the application for study

    02.01.2024 - 29.02.2024

  • Performance of the entrance exam

    03.06.2024 - 11.06.2024

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, (paper form, electronic form)
  • úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, (paper form, electronic form)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy. (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €


The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166264/8180
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k uchádzačovi!).

     Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky). 

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 22.11.2023 09:15

Draw attention to not topical data