Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Predmety študijného programu sú postavené tak, aby prehlbovali základné poznatky získané v prípravných predmetoch bakalárskeho stupňa, a to najmä z oblasti aplikovanej zoológie a poľovníctva (ochrana živočíchov, špeciálny chov zveri, svetové poľovníctvo, sokoliarstvo). Viaceré predmety predstavujú prierezové disciplíny s väzbami ťažiskovej problematiky na  lesné hospodárstvo,  ochranu prírody, krajinárstvo a ekonomiku.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu – aplikovaná zoológia a poľovníctvo nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, na krajských lesných úradoch, obvodných lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť prijatí pre  akademický rok 2020/2021 absolventi 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Lesníctvo bez prijímacej skúšky. Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť od akademického  roka  2020/2021 bez prijímacej skúšky prijatí aj absolventi 1. stupňa FLD ČZU Praha a LDF MU Brno.

Uchádzači – absolventi  iných bakalárskych, alebo inžinierskych študijných programov môžu byť na štúdium 2. stupňa na LF prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky zodpovedajúcej vedomostiam absolventa 1. stupňa štúdia na Lesníckej fakulte. Hranicu bodov pre prijatie po absolvovaní písomných prijímacích skúšok každoročne stanoví dekan fakulty. V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na uchádzačov o prijatie na inžinierske štúdium

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške. Ak nie je vážený študijný priemer na dodatku k diplomu, tak je potrebný aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity). Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene priložia všetky fotokópie neoverených dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  aplikovaná zoológia a poľovníctvo,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 Testy  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje