Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Predmety študijného programu sú postavené tak, aby prehlbovali základné poznatky získané v prípravných predmetoch bakalárskeho stupňa, a to najmä z oblasti aplikovanej zoológie a poľovníctva (ochrana živočíchov, špeciálny chov zveri, svetové poľovníctvo, sokoliarstvo). Viaceré predmety predstavujú prierezové disciplíny s väzbami ťažiskovej problematiky na  lesné hospodárstvo,  ochranu prírody, krajinárstvo a ekonomiku.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu – aplikovaná zoológia a poľovníctvo nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, na krajských lesných úradoch, obvodných lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a keď nie je na dodatku k diplomu vážený študijný priemer tak je potrebné poslať  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene doložia fotokópie neoverených dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  aplikovaná zoológia a poľovníctvo,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na uchádzačov o prijatie na inžinierske štúdium

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške. Ak nie je vážený študijný priemer na dodatku k diplomu, tak je potrebný aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity). Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene priložia všetky fotokópie neoverených dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  aplikovaná zoológia a poľovníctvo,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

okruhy otázok na štátne skúšky bakalárskeho štúdia na LF z aplikovanej zoológie a poľovníctva, sú uvedené na internete www.tuzvo.sk/lf • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.08.2020 - 13.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.01.2020 08:40

Upozorniť na neaktuálne údaje