Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Absolvent doktorandského štúdia je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore pozemné stavby s hlavnou orientáciou na teóriu navrhovania architektonických konštrukcií budov a ich súčastí pri teoreticky zdôvodnenej tvorbe progresívnych obalových konštrukcií a ich detailov v súlade s trendami svetového vývoja. Absolvent študijného programu, opierajúci sa o získané teoretické inžinierske poznanie, pochopené princípy a zvládnuté metódy odboru je schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti techniky architektúry, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, techniky a klímy umelého života - architektonického prostredia budov a ich výrobno-technologických procesov v podmienkach ekonomickej efektívnosti, je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v študijnom odbore a pre stavebno-architektonickú prax a je schopný samostatne vedecky pracovať. Absolvent študijného programu získa rozšírené poznatky z matematiky a stavebnej fyziky. Prehĺby si už nadobudnuté vedomosti z oblasti teórie prípravy, projektovania, výstavby a obnovy pozemných stavieb. Rozšíri si znalosti z oblasti diagnostikovania a patológie budov, hodnotenia ich energetickej hospodárnosti, tvorby stratégie obnovy pozemných stavieb a tiež z oblasti techniky prostredia inteligentných budov a environmentalistiky. Úroveň poznatkov zabezpečuje jeho schopnosť rirešenia problémov hospodárenia s budovami na vedeckej báze. Dokáže vedecky analyzovať problémy a prinášať vlastné návrhy riešení v oblasti svojej profilácie.

 Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia  sa uplatní najmä vo výskumných inštitúciách, vedeckých parkoch, výskumných centrách ako samostatný alebo vedúci vedecko-výskumný pracovník, na vysokých školách pri rozvíjaní vedy o technike v architektúre, alebo vo firemnom výskume a vývoji. Uplatniť sa môže aj vo vrcholových manažérskych funkciách, v projektových tímoch rôzneho charakteru. Uplatnenie tiež nájde v investorských organizáciách, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školáchč.131/2002 Z. z.).

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.

 Doplňujúce informácie

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity.

Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne.

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € - 2,40 €.

Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. (o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), §54 ods. 18.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebočeský jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Janka Šestáková, PhD., prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť

tel: 041/513 5807

e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Začatie prijímacieho konania je zverejnené na informačných tabuliach a internetovej stránke fakulty http://svf.uniza.sk/studium/doktorandske studium. Uchádzač musí v prihláške na doktorandské štúdium splniť podmienky v súlade so znením ustanovení § 56,57 a 58 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Forma prijímacej skúšky

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá pozostáva:

• písomná skúška formou testu z jedného cudzieho svetového jazyka (cudzím jazykom sa myslí, iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača),

• ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí, odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá využiť pririešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce.

  • Deň otvorených dverí

  06.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie poslať spolu s prihláškou na adresu fakulty. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10433 - doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslaťna adresu fakulty spolu s prihláškou

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jozefína Bežillová – jozefina.bezillova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2018 15:24

Upozorniť na neaktuálne údaje