Technológia a manažment stavieb

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v odbore stavebníctvo s hlavnou orientáciou na teóriu technológie a manažérstvo stavieb. Ovláda vedecké metódy výskumu a dokáže tvorivo aplikovať existujúce metódy a teórie v danej oblasti. Teoretické poznatky získané štúdiom metodiky vedeckej práce dokáže uplatniť v príprave a uskutočnení vedeckého experimentu. Výskumnú činnosť je schopný vykonávať s ohľadom na etické a spoločenské stránky vedeckej činnosti a ich prínos pre prax. Ovláda progresívne metódy matematicko-počítačových simulácií na základe ktorých optimalizuje systém návrhu stavebných technológií. Absolvent je schopný s využitím poznatkov z diagnostiky a teórie pravdepodobnosti navrhovať optimalizáciu údržby, opráv a rekonštrukcií stavieb. Je schopný optimalizovať technologické postupy vo väzbe na životný cyklus stavieb, ich životnosť a environmentálne aspekty. Absolvent vie aplikovať poznatky na zvýšenie bezpečnosti prevádzky dopravných stavieb.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi nájdu uplatnenie v investorských organizáciách štátnej správy, regionálnej samosprávy a obcí, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach, vo výskume a organizáciách správy stavieb. Uplatnia sa vo sfére investičnej prípravy, príprave a výstavbe stavebných diel, ekonomických analýz a štúdií a správe majetku. Absolventi štúdia sa uplatnia aj pri príprave a riadení investičných projektov v stavebníctve. Uplatnenie nájdu aj vo vedecko-výskumných inštitúciách a na vysokých školách. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania 3. stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa po absolvovaní primeranej praxe môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prihlášky sa podávajú na študijné programy a na tému, ktorú vypíše školiteľ daného študijného programu.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne sozaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.
Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každúfakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:
• životopis,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa,vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, dodatok k diplomu), doklady vydané SvF UNIZA nie je potrebné overovať,
• zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
• doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách,
• originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí), alebo uchádzač požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní,
• podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania).Doplňujúce informácie

Ďalšie podmienky prijatia

Podrobné Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia budú zverejnené na stránkach fakulty do 30. 9. 2023. Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá pozostáva:

• písomná skúška formou testu z jedného cudzieho svetového jazyka (cudzím jazykom sa myslí iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača),

• ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí, odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na SvF UNIZA sa riadi aj Smernicou Žilinskej univerzity v Žiline č. 110 v úplnom znení „Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline”. Nutnou podmienkou je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (doktorandské – tretí stupeň) v termíne stanovenom v dokumente „Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na SvF UNIZA“. Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZA č. 110 v úplnom znení „Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline”.

Komisia pre prijímacie konanie vydá odporúčanie o výsledku prijímacieho konania a návrh úspešných uchádzačov, ktoré predkladá dekanovi SvF UNIZA. Dekan SvF UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a osobami zodpovednými za študijné programy doktorandského štúdia rozhodne o prijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní so záverom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada komisia aj na rozsah a kvalitu doterajšej odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných alebo umeleckých prác, odborná prax a pod.) Zároveň určí poradie všetkých úspešných uchádzačov.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základná podmienka prijatia

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijnom odbore stavebníctvo a v súvisiacich študijných odboroch. 

V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

 Forma prijímacej skúšky

Prihlášky sa podávajú na študijné programy a na tému, ktorú vypíše školiteľ daného študijného programu.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:

 • životopis,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, dodatok k diplomu). Doklady vydané SvF UNIZA nie je potrebné overovať.
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
 • doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách,
 • originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí, vrátane Českej republiky).
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania).


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 20.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)
 • doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách (elektronická forma)
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania) (elektronická forma)
 • doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí, vrátane (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
35 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10433 - doktorandské štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 22.09.2023 10:25

Upozorniť na neaktuálne údaje