Aplikovaná ekonómia

ČO SA BUDEM UČIŤ?

Prečo je maslo také drahé? Aký je rozdiel medzi firmami Orange a Potraviny u Jožka? Odpoveď

dáva predmet Mikroekonómia, ktorý poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom

zdola nahor, štúdium správania sa spotrebiteľov a firiem, rovnováhy na trhu, oligopolov a

monopolov. Pri štúdiu sa využívajú kvantitatívne modely, ktoré umožňujú sledovať vplyv rôznych

zmien.

Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt? Prečo nie je pokles cien vítaným

javom? Študuj Makroekonómiu, ktorá poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom

zhora nadol, štúdium makroekonomických agregátov ako HDP, spotreba, investície, ich

vzájomné súvislosti. Konštruujú sa kvantitatívne modely, ktoré umožňujú opísať súčasné javy v

ekonómii.

Zvýši sa plat primátora, ak klesne nezamestnanosť? Na túto a všetky predchádzajúce otázky

hľadá odpoveď Ekonometria, kde sa pomocou matematických a štatistických metód konštruujú

také modely, ktoré zachytávajú súčasné hospodársko-politické alebo spoločenské problémy a

umožňujú predikovať ich budúci vývoj.

Ako čo najrýchlejšie prepravím tovar z ústredia do skladu? Môžem narezať tabuľu dreva tak, aby

mi ostalo čo najmenej zbytkov vo výrobe? Operačný výskum využíva modely a algoritmy na

optimalizáciu každodenných javov.

Súčasťou štúdia je práca s rôznym softwarovým vybavením, pričom študenti získajú

nadštandardné zručnosti pri práci s počítačom.Prospects of graduates

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia a verejnej správy. Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a politickej teórie, ovládanie informačno-komunikačných technológií a analytických a matematicko-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú analýzu a interpretáciu konkrétnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti.

Absolventi sa počas štúdia naučia pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia a podľa možností aj v prostredí medzinárodných organizácií; zvládnu podrobné informácie o ich štruktúre a poslaní a naučia sa s týmito organizáciami, resp. ich výkonnými orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať a spolupracovať. Tieto schopnosti im vytvoria priestor na to, aby sa uchádzali o prácu v národných, vládnych i nevládnych organizáciách, ktoré pracujú na rozhraní domáceho a medzinárodného prostredia. Absolventi budú schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné miesta v prostredí medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/


Additional information

Ak slovenský uchádzač navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača.

Uchádzač potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textu.

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Conditions for international students
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

  Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

  1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

  Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

  2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

  05 Bratislava

  http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoNo entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Tests

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
150


Prílohy
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.03.2020 12:39

Draw attention to not topical data