Anorganické technológie a nekovové materiály

Študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály je zaradený do študijného odboru 16 Chemické inžinierstvo a technológieUplatnenie absolventov

1. Systematické porozumenie a osvojenie si zručností a metódy  

Absolvent:
– má hlboké teoretické vedomosti a systematické porozumenie v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi,
– ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov,
– má špeciálne a hlboké vedomosti v oblasti výskumu a vývoja skla, progresívnych keramických materiálov so špecifickými funkčnými vlastnosťami a funkčných povlakov, s komplexným porozumením širších súvislostí v predmetnej oblasti,
– má praktické skúsenosti s výskumom v oblasti vysokoteplotných procesov,
– ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti prípravy nových nekovových anorganických materiálov,
– vykazuje systematické porozumenie odboru štúdia nekovových anorganických materiálov a ovláda relevantné výskumné metodiky,
– vie efektívne pracovať s odbornou literatúrou, a cielene z nej excerpovať informácie relevantné pre jeho vedecko-výskumnú činnosť,
– ovláda etické princípy vedeckej práce a aktívne ich využíva pri svojich výskumných a publikačných aktivitách.

2. Uplatňovanie vedomostí a porozumenia 

Absolvent:
– samostatne navrhuje a realizuje výskumné aktivity pri zachovaní integrity výskumného zámeru,
– kriticky hodnotí a navrhuje nové výskumné koncepty a postupy,
– samostatne rieši problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania produkcie odpadov a riešenia ich zhodnotenia, ako je redukcie environmentálnych dopadov týchto technológií,
– podporuje technický a spoločenský pokrok v rámci konceptu vedomostnej spoločnosti,
– jeho teoretické a praktické vedomosti umožňujú jeho uplatnenie na pracoviskách výskumu a vývoja na akademických pracoviskách, v priemyselnom vývoji a v interdisciplinárnych odboroch.

3. Tvorba úsudku:

 

Absolvent:
– samostatne plánuje výskumné aktivity, vykonáva potrebné praktické experimenty s využitím moderných experimentálnych a analytických techník, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje získané výsledky, a na ich základe vyvodzuje podložené závery,
– predikuje voľbu vhodného materiálu z pohľadu jeho komplexných výrobných a úžitkových vlastností pre vybranú aplikáciu, alebo aplikácie, za súčasného zhodnotenia jeho dopadu na životné prostredie z pohľadu požiadaviek cirkulárnej ekonomiky,
– rieši výskumné problémy integrovaním komplexných znalostí a syntézou platných záverov a odporúčaní.

4. Komunikácia 

Absolvent:
– má schopnosť konštruktívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi aj širšou vedeckou komunitou,
– je spôsobilý prezentovať základné idey výskumnej činnosti odbornej aj laickej verejnosti,
– aktívne ovláda cudzí (najmä anglický) jazyk a vie ho aktívne využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri diseminácií výsledkov svojej vedecko-výskumnej práce v ústnej (formou prezentácie) aj písomnej (vo forme vedeckej alebo odbornej publikácie) forme,
– svojimi výsledkami prispieva k rozšíreniu súčasného stavu poznania: túto skutočnosť dokumentuje publikovaním získaných výsledkov na medzinárodných konferenciách a v renomovaných vedeckých časopisoch,
– aktívne ovláda výpočtovú techniku a vie ju primeraným spôsobom využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri analýze, vyhodnocovaní a prezentovaní výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti,
– je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a manažovať malý výskumný tím.

5. Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent:
– je pripravený na kariéru vedecko-výskumného pracovníka a na ďalší kariérny a osobnostný rast v akademickej sfére, prípadne v oblasti priemyselného výskumu a vývoja,
– pri zachovaní schopnosti tímovej práce preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, ako aj schopnosť rýchleho a efektívneho učenia sa a zvládnutia novej problematiky s využitím teoretických a praktických skúseností a zručností získaných počas štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia, a to v študijnom odbore Chemické inžinierstvo a technológie (chemické inžinierstvo, chemické technológie, anorganická technológia a materiály, organická technológia a technológia palív, technológia makromolekulových látok, chémia a technológia životného prostredia) alebo v študijných odboroch Chémia (chémia, anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, makromolekulová chémia, teoretická a počítačová chémia, biochémia), Fyzika (fyzika, chemická fyzika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, biofyzika) alebo Strojárstvo (materiály). Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce vybranej uchádzačom z návrhov zverejnených tém doktorandských dizertačných prác.     Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

studijne.funglass@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • · Uchádzač si môže podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
  • · Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne/elektronicky najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia.
  • · Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
  • · Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Forma prijímacej skúšky

ústna/online pohovorVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • sken diplomu II. stupeň VŠ (elektronická forma)
 • výpis absolvovaných predmetov I. stupňa VŠ (elektronická forma)
 • výpis absolvovaných predmetov II. stupeň VŠ (elektronická forma)
 • zoznam publikácií (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniela Vavrová – daniela.vavrova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.01.2024 13:55

Upozorniť na neaktuálne údaje