Anorganické technológie a nekovové materiály

študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály, zaradený v študijnom odbore Chemické inžinierstvo a technológieUplatnenie absolventov

1. Systematické porozumenie a osvojenie si zručností a metódy  

Absolvent:
– má hlboké teoretické vedomosti a systematické porozumenie v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi,
– ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov,
– má špeciálne a hlboké vedomosti v oblasti výskumu a vývoja skla, progresívnych keramických materiálov so špecifickými funkčnými vlastnosťami a funkčných povlakov, s komplexným porozumením širších súvislostí v predmetnej oblasti,
– má praktické skúsenosti s výskumom v oblasti vysokoteplotných procesov,
– ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti prípravy nových nekovových anorganických materiálov,
– vykazuje systematické porozumenie odboru štúdia nekovových anorganických materiálov a ovláda relevantné výskumné metodiky,
– vie efektívne pracovať s odbornou literatúrou, a cielene z nej excerpovať informácie relevantné pre jeho vedecko-výskumnú činnosť,
– ovláda etické princípy vedeckej práce a aktívne ich využíva pri svojich výskumných a publikačných aktivitách.

2. Uplatňovanie vedomostí a porozumenia 

Absolvent:
– samostatne navrhuje a realizuje výskumné aktivity pri zachovaní integrity výskumného zámeru,
– kriticky hodnotí a navrhuje nové výskumné koncepty a postupy,
– samostatne rieši problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania produkcie odpadov a riešenia ich zhodnotenia, ako je redukcie environmentálnych dopadov týchto technológií,
– podporuje technický a spoločenský pokrok v rámci konceptu vedomostnej spoločnosti,
– jeho teoretické a praktické vedomosti umožňujú jeho uplatnenie na pracoviskách výskumu a vývoja na akademických pracoviskách, v priemyselnom vývoji a v interdisciplinárnych odboroch.

3. Tvorba úsudku:

 

Absolvent:
– samostatne plánuje výskumné aktivity, vykonáva potrebné praktické experimenty s využitím moderných experimentálnych a analytických techník, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje získané výsledky, a na ich základe vyvodzuje podložené závery,
– predikuje voľbu vhodného materiálu z pohľadu jeho komplexných výrobných a úžitkových vlastností pre vybranú aplikáciu, alebo aplikácie, za súčasného zhodnotenia jeho dopadu na životné prostredie z pohľadu požiadaviek cirkulárnej ekonomiky,
– rieši výskumné problémy integrovaním komplexných znalostí a syntézou platných záverov a odporúčaní.

4. Komunikácia 

Absolvent:
– má schopnosť konštruktívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi aj širšou vedeckou komunitou,
– je spôsobilý prezentovať základné idey výskumnej činnosti odbornej aj laickej verejnosti,
– aktívne ovláda cudzí (najmä anglický) jazyk a vie ho aktívne využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri diseminácií výsledkov svojej vedecko-výskumnej práce v ústnej (formou prezentácie) aj písomnej (vo forme vedeckej alebo odbornej publikácie) forme,
– svojimi výsledkami prispieva k rozšíreniu súčasného stavu poznania: túto skutočnosť dokumentuje publikovaním získaných výsledkov na medzinárodných konferenciách a v renomovaných vedeckých časopisoch,
– aktívne ovláda výpočtovú techniku a vie ju primeraným spôsobom využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri analýze, vyhodnocovaní a prezentovaní výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti,
– je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a manažovať malý výskumný tím.

5. Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent:
– je pripravený na kariéru vedecko-výskumného pracovníka a na ďalší kariérny a osobnostný rast v akademickej sfére, prípadne v oblasti priemyselného výskumu a vývoja,
– pri zachovaní schopnosti tímovej práce preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, ako aj schopnosť rýchleho a efektívneho učenia sa a zvládnutia novej problematiky s využitím teoretických a praktických skúseností a zručností získaných počas štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia, a to v študijnom odbore Chemické inžinierstvo a technológie (chemické inžinierstvo, chemické technológie, anorganická technológia a materiály, organická technológia a technológia palív, technológia makromolekulových látok, chémia a technológia životného prostredia) alebo v študijných odboroch Chémia (chémia, anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, makromolekulová chémia, teoretická a počítačová chémia, biochémia), Fyzika (fyzika, chemická fyzika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, biofyzika) alebo Strojárstvo (materiály). Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce vybranej uchádzačom z návrhov zverejnených tém doktorandských dizertačných prác.     Doplňujúce informácie
   • · Uchádzač si môže podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
   • · Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne/elektronicky najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia.
   • · Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
   • · Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

    Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Daniela Vavrová, daniela.vavrova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutoční formou ústneho pohovoru. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

ústna/online pohovorVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
7


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • sken diplomu II. stupeň VŠ (elektronická forma)
 • výpis absolvovaných predmetov I. stupňa VŠ (elektronická forma)
 • výpis absolvovaných predmetov II. stupeň VŠ (elektronická forma)
 • zoznam publikácií (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniela Vavrová – daniela.vavrova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.01.2024 13:55

Upozorniť na neaktuálne údaje