Anorganická chémia

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Anorganická chémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu anorganických, bioanorganických zlúčenín a materiálov so zameraním na progresívne metódy výskumu v anorganickej chémii (nanomateriály, molekulové magnety, mikropórovité matriály, MOF-y, biologicky aktívne látky a pod.). Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Anorganická chémia: Systematická anorganická chémia, periodicita vlastností prvkov a zlúčenín.Všeobecná charakteristika kovov, chémia prvkov 1. a 2. skupiny a ostatných kovových prvkov 13. až 16. skupiny. Chémia prechodných prvkov, lantanoidov , aktinoidov a ich zlúčenín.  Heterocyklické anorganické zlúčeniny. Chémia nekovov. Typy koordinačných zlúčenín, donorno-akceptorová väzba v koordinačných zlúčeninách, teória kryštálového poľa, teória MO, spektrálne a magnetické vlastnosti, štruktúra koordinačných zlúčenín, trans-efekt, substitučné a redoxné reakcie koordinačných zlúčenín. Prvky v biosystémoch – biokovy, ich funkcia a transport. Anorganické lineárne polyméry S, Se, Te, (SN)x. Chalkogenidové sklá, BN, borité sklá, kremenné sklo a kremičité sklá,  kryštalické kremičitany a hlinitokremičitany. Borány a heteroborány, polyvanadičnany. Hetero a izopolyzlúčeniny. Klasifikácia chemických reakcií z hľadiska reakčných mechanizmov, špecifické reakcie koordinačných zlúčenín, kinetické a termodynamické prístupy k chemickým reakciám, reakčné mechanizmy SN1, SN2, SE1, SE2. Mechanizmy v koordinačných a inkluzívnych zlúčeninách. Účinky jedov a ich klasifikácia, mechanizmus premien toxických látok v organizme, toxikokinetika a toxikodynamika, toxikológia prvkov a anorganických zlúčenín.

Fyzikálnochemické metódy pre charakterizáciu anorganických látok: Vznik a význam rtg. žiarenia pre štúdium štruktúry látok. Symetria kryštálov a základnej bunky, priestorové grupy súmernosti. Recipročná mriežka,  difrakcia rtg. lúčov, Braggova a Laueho rovnica. Monokryštálové  a polykryštálové metódy metódy štúdia kryštálovej štruktúry. Súvis medzi intenzitou difraktovaného žiarenia a štruktúrou látok, Atómový a štruktúrny faktor. Chemická interpretácia výsledkov štruktúrnej analýzy, väzbové dĺžky uhly, ďalšie geometrické informácie o štruktúre. Termická analýza a jej metódy  (TG/DTG, DTA, TMA, ETA, EGD, EGA a pod.),  procesy ktoré sa odohrávajú v tuhých látkach počas ohrevu,  reakčná kinetika  rozkladných reakcii, aplikácii TA pre štúdium anorganických a organických zlúčenín a využitie mikropočítačov v termickej analýze. Fyzikálna podstata UV spektroskopie, Ramanovej spektroskopie, IČ spektroskopie, jadrovej magnetickej rezonančnej a hmotnostnej spektroskopie.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:28

Upozorniť na neaktuálne údaje