Anglický jazyk a anglofónne kultúry

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia študijného odboru má pokročilé vedomosti a rozvinuté zručnosti z oblastí anglickej jazykovedy, literatúr a kultúr anglofónnych krajín, interkultúrnej komunikácie a prekladateľstva a tlmočníctva v rozsahu vymedzenom študijným programom. Má pokročilé cudzojazyčné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku na úrovni C1-C2 SERR. Je pokročilý používateľ informačno-komunikačných technológií a ovláda zručnosti potrebné pre zabezpečenie svojho ďalšieho profesijného rastu ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce. Absolvent je spôsobilý uplatniť sa v kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na osvetovú a propagačnú prácu, v masovokomunikačných prostriedkoch (publicistika, odborný redaktor v novinách, časopisoch, rozhlase a televízii) so spôsobilosťami zabezpečovať relácie a rubriky orientované na literatúry, dejiny, kultúry a aktuálne reálie anglofónnych krajín, ich inštitúcie, dejiny, politiku a medzinárodné vzťahy. Vďaka pokročilým kompetenciám a angličtine ako kontaktnom jazyku globalizovaného sveta a hlbokým znalostiam o kultúrno-civilizačných súvislostiach anglofónneho sveta sa môže uplatniť aj ako pracovník múzeí, galérií, knižníc, archívov, vedecko-výskumných ústavov, vysokých škôl, či expert alebo poradca v diplomatických službách a  politicko-spoločenských orgánoch a inštitúciách.  Absolvent odboru je plne pripravený pokračovať v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v rovnakom alebo príbuznom odbore alebo programe.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.Doplňujúce informácie

Absolvent magisterského štúdia má popri pokročilej cudzojazyčnej (C1-C2 SERR) a kulturologickej kompetencii aj rozsiahle teoretické a praktické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, literatúry, dejín a kultúry anglofónnych krajín a dokáže ich uplatniť v pri reflexii vlastnej a cudzej kultúrnej identity ako aj pri riešení problémov interkultúrnej komunikácie. Absolvent má zvládnuté špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v oboch translačných smeroch. Má vysoko vyvinutú jazykovú a rečovú, kultúru, ktorá mu umožňuje adekvátne komunikovať v písomnej a ústnej forme vo všetkých základných oblastiach a štýloch používania cudzieho jazyka. Má osvojenú pokročilú gramotnosť v oblasti informačných technológií a dokáže ich efektívne využiť v praxi. Je schopný identifikovať oblasti a spôsoby ďalšieho profesionálneho rastu v rámci svojho celoživotného vzdelávania. Absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako kultúrny pracovník/referent na projektových, zahraničných a špecializovaných oddeleniach orgánov štátnej správy a samosprávy, v súkromnej komerčnej sfére (projektové oddelenia malých a stredných firiem), v cestovných kanceláriách ako jazykovo a kulturologicky fundovaný turistický sprievodca a pod. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v rovnakom alebo príbuznom odbore.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

a) Na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b) poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklado zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c) prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

d) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SPSRSKBA , číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205 ; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis;

f) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2021, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty).

i) uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva;

j) uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje,  fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

n) Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte dekana FF PU alebo zaslať poštou na adresu: Filozofická fakulta PU, ul. 17. novembra 1,080 78 Prešov. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2021 - 30.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  25.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2021 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje