Výtvarné umenie

Zobrazuje sa opis platný do 31.8.2019. Nahrádza ho odbor umenie.

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Oblasť výskumu:

umenie

Anglický názov študijného odboru:

Fine Arts

Stupne - popis

Študijný odbor Výtvarné umenie sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia – v bakalárskom štúdiu (bakalár – Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 alebo 4 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia – v magisterskom štúdiu (magister umenia – Mgr.art.) so štandardnom dĺžkou štúdia 2 roky.

Predpokladom je, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Výtvarné umenie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia – doktorandskom štúdiu v študijnom odbore dizajn (artis doctor – ArtD.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme 3 roky a v externej forme najviac 5 rokov.

Základným predpokladom štúdia je talent, ktorého mieru škola preverí v rámci prijímacieho konania.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Štúdium je ťažiskovo založené na praktickej výtvarnej tvorbe študenta v rozpätí od tvorby koncepcie, návrhu, až po finálne výtvarné dielo; základné ateliérové štúdium dopĺňajú technologické a ďalšie odborné kurzy a teoretické predmety.

Absolventi študijného odboru výtvarné umenie sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-       výtvarník bakalár  (Bc.) – 1. stupeň

-       výtvarník magister umenia (Mgr.art.) – 2. stupeň

-       výtvarník doktor umenia (ArtD.) –  3. stupeň

Výtvarník bakalár – je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti voľnej alebo úžitkovej výtvarnej tvorby, alebo pre spoluprácu s priemyslom v oblasti úžitkového umenia.

Výtvarník magister umenia – je všestranne, prakticky aj teoreticky, pripravený na samostatnú výtvarnú tvorbu vo svojom odbore aj na interdisciplinárnej úrovni, alebo pre spoluprácu s priemyslom v oblasti úžitkového umenia.

Výtvarník doktor umenia – je pripravený po praktickej aj teoretickej stránke na špecializovanú tvorbu vo svojom odbore, na zvládnutie tvorivých riešení na intermediálnej a interdisciplinárnej úrovni a na podieľanie sa na formovaní vývoja vo svojej oblasti, resp. je pripravený na samostatnú návrhársku a výskumnú činnosť a riadenie tímov v tejto oblasti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Výtvarné umenie vo svojej voľnej a úžitkovej forme je integrálnou súčasťou ľudskej kultúry a jeho štúdium je zavedené od antiky.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

-       Akademie výtvarných umění v Prahe

-       Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe

-       Rietweld Academy v Amsterdame

-       Akademie der Bildenden Künsten vo Viedni

-       Hochschule für angewandte Kunst vo Viedni

-       Staatliche Akademie der Bildendenden Kunsten v Stuttgarte

-       Akademia sztuk pieknych v Krakove

-       Ecole des Beaux-Arts v Paríži

-       Hochschule für Kunst und Design v Halle

-       a ďalšie.

Na každej z týchto škôl je Výtvarné umenie prioritným odborom.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-     Dizajn – štúdium ťažiskovo zamerané na tvorbu dizajnérskych návrhov (prototypov) pre priemysel a spoločenskú prax.

-     Architektonická tvorba – štúdium ťažiskovo zamerané na tvorbu architektúry.

-     Reštaurovanie – štúdium ťažiskovo zamerané na reštaurovanie a konzervovanie výtvarných diel a architektúry.

-     Filmové umenie a multimediá – štúdium ťažiskovo zamerané na tvorbu filmu a multimediálnych diel.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 alebo 4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia,  je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti, pri navrhovaní v oblasti priemyslu alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.

Absolvent sa môže uplatniť:

-       ako samostatne tvoriaci výtvarník

-       člen tvorivého tímu

-       po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ

-       ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a pod.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie má vedomosti:

-       z dejín výtvarného umenia

-       z estetiky a z teórie umenia

-       o technologických postupoch a o materiáloch podľa obsahu študijného programu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       tvoriť výtvarné diela alebo tvoriť návrhy pre priemysel

-       primerane používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu

-       interpretovať a prezentovať svoju tvorbu.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne

-       zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry

-       organizovať svoj ďalší odborný rast. Vymedzenie jadra znalostí pre 1. stupeň

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú:

-       ateliérová tvorba

-       interdisciplinárna príprava

-       technologické kurzy

-       kurz kresby

-       dejiny umenia

-       základy teórie umenia a estetiky

-       bakalárska práca.

Odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v prvom až štvrtom roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-       spoločenskovedné, humanitné a prírodovedné súvislosti výtvarného umenia

-       etická, právna a ekonomická príprava na výkon povolania

-       jazyková príprava na výkon povolania.

Štátna skúška (1. stupeň)

-       bakalárska práca, ktorá je umeleckým výkonom – jej obhajoba

-       kolokviálna skúška z dejín umenia a z estetiky.

Obsah študijného odboru - opis spojeného prvého a druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové vzdelanie v odbore Výtvarné umenie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Absolvent magisterského štúdia odboru Výtvarné umenie – výtvarník magister umenia – má špecializovanú praktickú a teoretickú prípravu, založenú na štúdiu voľného alebo úžitkového umenia a na poznaní súčasného stavu umenia. Dokáže ju uplatňovať vo vlastnej tvorbe, alebo môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie.

Absolvent sa môže uplatniť:

-       ako samostatne tvoriaci výtvarník:

-       po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia aj ako učiteľ na základných a stredných školách vo svojom odbore

-       ako vysokoškolský učiteľ.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie má:

-       prehĺbené vedomosti z dejín výtvarného umenia zameraných na obsah študijného programu

-       rozšírené vedomosti z teórie umenia a dejín kultúry.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       tvoriť výtvarné diela alebo návrhy pre priemysel

-       používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu

-       analyzovať a interpretovať svoju tvorbu

-       prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       spolupracovať s inými profesiami na realizácii výtvarného diela, organizovať jeho realizáciu, alebo pracovať v tvorivom tíme

-       udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne

-       zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry

-       riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí pre druhý stupeň

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Výtvarné umenie sú:

-       ateliérová tvorba

-       rozširujúce témy z oblasti teórie, analýzy a interpretácie výtvarného umenia

-       rozširujúce témy z dejín umenia a kultúry.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu prvého roku magisterského štúdia.

-       diplomová práca

-       teoretická diplomová práca

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu druhého roku magisterského štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-       diplomová práca, ktorá je umeleckým výkonom – jej obhajoba

-       kolokviálna skúška z dejín výtvarného umenia zameraných na obsah študijného programu

-       teoretická (písomná) časť diplomovej práce – jej obhajoba.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent doktorandského štúdia odboru Výtvarné umenie – výtvarník doktor umenia – preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného alebo úžitkového výtvarného umenia, založenú na poznaní súčasného stavu umenia. Zverejňuje jej výsledky a je pripravený podieľať sa na tvorbe koncepcií a vývoji vo svojom odbore. Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať v ďalšom cudzom jazyku.

Absolvent sa môže uplatniť ako:

-       ako samostatne tvoriaci výtvarník

-       ako vysokoškolský učiteľ.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent 3. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie má:

-       špecializované poznatky z filozofie a estetiky

-       špecializované umenovedné poznatky zamerané na problém dizertačnej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent 3. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       samostatného výskumu v oblasti výtvarnej tvorby

-       formovať vlastné koncepcie a podieľať sa na vývoji vo výtvarnom umení

-       odovzdávať výsledky svojej tvorivej a výskumnej činnosti v rámci pedagogického pôsobenia.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent 3. stupňa štúdia v odbore Výtvarné umenie je schopný:

-       organizovať realizáciu výtvarného diela, kooperovať s inými profesiami a viesť realizačné tímy

-       zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry

-       riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí pre tretí stupeň

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Výtvarné umenie sú:

Študijná časť:

Zahŕňa 1/3  jadra znalostí.

-       špeciálne témy z filozofie umenia, umenovedy a estetiky

-       štúdium teórie a dejín umenia orientované na problematiku dizertačnej práce

Výskumná a umelecká časť:

Zahŕňa 2/3  jadra znalostí.

-       výskum aktuálneho umeleckého problému, ktorého výsledkom je dizertačná práca.

-       aktívna účasť v pedagogickom procese, na odborných podujatiach a v publikačnej činnosti

Štátna skúška (3. stupeň)

-       dizertačná skúška z filozofie umenia, umenovedy, estetiky a z dejín umenia; obhajoba písomnej časti dizertačnej skúšky

-       obhajoba dizertačnej práce.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

(1) Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 alebo 4 roky obsahujú 180 alebo 240 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 resp. 144 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.

(2)  Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.

(3)  Ostatné indikátory sú spoločné pre všetky študijné odbory v sústave ŠO vysokoškolského vzdelávania SR – ostávajú nezmenené.

História opisov

Späť