Sústava študijných odborov platná do 31.8.2019

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019.
 

Počet: 371

Názov študijného odboru Stupeň Skupina študijných odborov
Agrobiotechnológie 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Agrochémia a výživa rastlín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Algebra a teória čísel 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Analytická chémia 3. prírodné vedy
Anatómia, histológia a embryológia 3. zdravotníctvo
Andragogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Anesteziológia a resuscitácia 3. zdravotníctvo
Anorganická chémia 3. prírodné vedy
Anorganická technológia a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Antropológia 3. prírodné vedy
Aplikovaná geofyzika 3. prírodné vedy
Aplikovaná informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Aplikovaná matematika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Aplikovaná mechanika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Archeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Architektonická tvorba 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Architektúra a urbanizmus 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Archívnictvo 1. 2. humanitné vedy a umenie
Astrofyzika 3. prírodné vedy
Astronómia 3. prírodné vedy
Automatizácia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Baníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Banská geológia a geologický prieskum 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Banské meračstvo a geodézia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1. 2. 3. služby
Bezpečnosť technických systémov 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Bezpečnostné verejno-správne služby 1. 2. 3. služby
Biofyzika 3. prírodné vedy
Biochémia 3. prírodné vedy
Biológia 1. 2. prírodné vedy
Biomedicínske inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Bionika a biomechanika 3. prírodné vedy
Biotechnológie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Botanika 3. prírodné vedy
Cestovný ruch 1. 2. 3. služby
Cudzie jazyky a kultúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Časti a mechanizmy strojov 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Dejiny a teória divadelného umenia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Dejiny a teória filmového umenia a multimédií 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Dejiny filozofie 3. humanitné vedy a umenie
Dejiny národného hospodárstva 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Dentálna hygiena 1. zdravotníctvo
Dermatovenerológia 3. zdravotníctvo
Diskrétna matematika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Divadelné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Dizajn 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Doprava 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Dopravné služby 1. 2. 3. služby
Dopravné stroje a zariadenia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Drevárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Ekonometria a operačný výskum 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Ekonomická teória 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Ekonomika a manažment obranných zdrojov 1. 2. 3. služby
Ekonomika a manažment podniku 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Ekonomika a riadenie podnikov 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Ekosystémové služby lesov 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Elektroenergetika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Elektronika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Elektrotechnika 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Elektrotechnológie a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Energetické stroje a zariadenia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Energetika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Environmentálne inžinierstvo 1. 2. 3. prírodné vedy
Environmentálny manažment 1. 2. 3. prírodné vedy
Epidemiológia 3. zdravotníctvo
Estetika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Etika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Etnológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Etológia 3. prírodné vedy
Evanjelická teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Farmaceutická chémia 3. zdravotníctvo
Farmácia 2. spojený 1. a 2. zdravotníctvo
Farmakognózia 3. zdravotníctvo
Farmakológia 3. zdravotníctvo
Filmové umenie a multimédiá 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Filozofia 1. 2. humanitné vedy a umenie
Financie 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Financie, bankovníctvo a investovanie 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy
Finančný manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 3. zdravotníctvo
Fyzická geografia a geoekológia 3. prírodné vedy
Fyzika 1. 2. prírodné vedy
Fyzika kondenzovaných látok a akustika 3. prírodné vedy
Fyzika plazmy 3. prírodné vedy
Fyzikálna chémia 3. prírodné vedy
Fyzikálna metalurgia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Fyzikálne inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Fyziológia plodín a drevín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Fyziológia rastlín 3. prírodné vedy
Fyziológia živočíchov 3. prírodné vedy
Fyziologická a klinická výživa 1. zdravotníctvo
Fyzioterapia 1. 2. 3. zdravotníctvo
Galenická farmácia 3. zdravotníctvo
Genetika 3. prírodné vedy
Geodézia a kartografia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Geofyzika 3. prírodné vedy
Geografia 1. 2. prírodné vedy
Geochémia 3. prírodné vedy
Geoinformatika 3. prírodné vedy
Geológia 1. 2. prírodné vedy
Geometria a topológia 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Geotechnika 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Gynekológia a pôrodníctvo 3. zdravotníctvo
História 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Hospodárska informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Hospodárska úprava lesov 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Hospodárske právo a finančné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Hudobné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Humánna geografia 3. prírodné vedy
Hutníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Hydrogeológia 3. prírodné vedy
Hydrológia 3. prírodné vedy
Hydromeliorácie 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Hygiena 3. zdravotníctvo
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Hygiena potravín 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Chémia 1. 2. prírodné vedy
Chémia a technológia poživatín 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Chémia a technológia životného prostredia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Chemická fyzika 3. prírodné vedy
Chemické inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Chemické technológie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Chirurgia 3. zdravotníctvo
Imunológia 3. prírodné vedy
Infekčné a parazitárne choroby zvierat 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Informačné systémy 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Informatika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Inžinierska geológia 3. prírodné vedy
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Jadrová a subjadrová fyzika 3. prírodné vedy
Jadrová energetika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Jadrová chémia 3. prírodné vedy
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 3. humanitné vedy a umenie
Kánonické právo 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Katolícka teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Klasická archeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Klasické jazyky 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Klinická biochémia 3. zdravotníctvo
Klinická farmácia 3. zdravotníctvo
Klinická farmakológia 3. zdravotníctvo
Klinická psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Knižnično-informačné štúdiá 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Kognitívna veda 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Krajinárstvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Krajinná a záhradná architektúra 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Kriminalistika a kriminológia 1. 2. 3. služby
Kulturológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Kvalita produkcie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Kvantitatívne metódy v ekonómii 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Kvantová elektronika a optika 3. prírodné vedy
Kybernetika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Kynológia 1. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. 2. 3. zdravotníctvo
Lekárenstvo - sociálna farmácia 3. zdravotníctvo
Lekárska biofyzika 3. zdravotníctvo
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 3. zdravotníctvo
Lekárske neurovedy 3. zdravotníctvo
Lesnícka fytológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Lesnícke technológie 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Lesníctvo 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Letecké a kozmické inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Liečebná pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Literárna veda 3. humanitné vedy a umenie
Logika a metodológia vedy 3. humanitné vedy a umenie
Logistika 1. 2. 3. služby
Logopédia 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Ložisková geológia 3. prírodné vedy
Ľudské zdroje a personálny manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Makromolekulová chémia 3. prírodné vedy
Manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Manažment vojenských systémov 1. 2. 3. služby
Masmediálne štúdiá 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Matematická analýza 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Matematická logika a základy matematiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Matematika 1. 2. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Materiály 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Medzinárodné ekonomické vzťahy 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Medzinárodné podnikanie 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Medzinárodné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Medzinárodné vzťahy 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Medzné stavy materiálov 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Mechatronika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Meracia technika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Meranie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Meteorológia a klimatológia 3. prírodné vedy
Metrológia 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Mikrobiológia 3. prírodné vedy
Mineralógia 3. prírodné vedy
Mineralurgia 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Molekulárna biológia 3. prírodné vedy
Molekulárna cytológia 3. prírodné vedy
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Muzeológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Muzikológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Národná a medzinárodná bezpečnosť 1. 2. 3. služby
Národné hospodárstvo 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy
Nekovové materiály a stavebné hmoty 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Neslovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Neurológia 3. zdravotníctvo
Neurovedy 3. prírodné vedy
Normálna a patologická fyziológia 3. zdravotníctvo
Nukleárna medicína 3. zdravotníctvo
Numerická analýza a vedecko-technické výpočty 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Občianska bezpečnosť 1. 2. 3. služby
Občianske právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Obchod a marketing 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Obchodné a finančné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Obchodné podnikanie 1. sociálne, ekonomické a právne vedy
Odborová didaktika 3. výchova a vzdelávanie
Odvetvové a prierezové ekonomiky 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Odvetvové ekonomiky a manažment 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Oftalmológia 3. zdravotníctvo
Ochrana a využívanie krajiny 1. 2. 3. prírodné vedy
Ochrana lesa 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Ochrana osôb a majetku 1. 2. 3. služby
Ochrana pôdy 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Ochrana rastlín 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Onkológia 3. zdravotníctvo
Operačné a bojové použitie ozbrojených síl 3. služby
Organická chémia 3. prírodné vedy
Organická technológia a technológia palív 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Orientálne jazyky a kultúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Ortopédia 3. zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo 1. 2. 3. zdravotníctvo
Otorinolaryngológia 3. zdravotníctvo
Paleontológia 3. prírodné vedy
Parazitológia 3. prírodné vedy
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 3. zdravotníctvo
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Pediatria 3. zdravotníctvo
Pedológia 3. prírodné vedy
Pestovanie lesa 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Petrológia 3. prírodné vedy
Počítačové inžinierstvo 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Podnikový manažment 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Poisťovníctvo 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Politická geografia 3. prírodné vedy
Politológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Poľnohospodárska a lesnícka technika 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Poľovníctvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Pomocné vedy historické 3. humanitné vedy a umenie
Poštové služby 1. 2. 3. služby
Poštové technológie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Potravinárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Pozemné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Pôrodná asistencia 1. 2. zdravotníctvo
Pracovné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Právo 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy
Pravoslávna teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Predškolská a elementárna pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Priemyselné inžinierstvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Priestorové plánovanie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Procesná technika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Prognostika 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Psychiatria 3. zdravotníctvo
Psychológia 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy
Rádiologická technika 1. zdravotníctvo
Rastlinná produkcia 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Regionálna geografia 3. prírodné vedy
Religionistika 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Reštaurovanie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Rímske právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Röntgenológia a rádiológia 3. zdravotníctvo
sedimentológia 3. prírodné vedy
Silnoprúdová elektrotechnika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Slovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Slovenské dejiny 3. humanitné vedy a umenie
Slovenský jazyk a literatúra 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Sociálna antropológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Sociálna práca 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Sociálna psychológia a psychológia práce 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Sociálne služby a poradenstvo 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
sociológia 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Softvérové inžinierstvo 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Spracovanie poľnohospodárskych produktov 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Správne právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Stavebníctvo 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Strojárske technológie a materiály 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Strojárstvo 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Súdne inžinierstvo 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Svetová ekonomika 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Synekológia 1. 2. 3. prírodné vedy
Systematická filozofia 3. humanitné vedy a umenie
Špeciálna pedagogika 1. 2. 3. výchova a vzdelávanie
Špeciálna rastlinná produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Špeciálna živočíšna produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Šport 1. 2. služby
Športová edukológia 3. služby
Športová humanistika 3. služby
Športová kinantropológia 3. služby
Štatistika 1. 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Štruktúra a vlastnosti dreva 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Tanečné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Technológia makromolekulových látok 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Technológia spracovania dreva 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Tektonika 3. prírodné vedy
Telekomunikácie 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Telovýchovné lekárstvo 3. zdravotníctvo
Teológia 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Teoretická a počítačová chémia 3. prírodné vedy
Teoretická elektrotechnika 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Teoretická informatika 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Teória a dejiny štátu a práva 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Teória a dejiny žurnalistiky 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Teória a metodológia sociológie 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Teória hudby 3. humanitné vedy a umenie
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 3. humanitné vedy a umenie
Teória policajných vied 3. služby
Teória tanca 3. humanitné vedy a umenie
Teória vyučovania fyziky 3. prírodné vedy
Teória vyučovania informatiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Teória vyučovania matematiky 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Toxikológia 3. zdravotníctvo
Trestné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Učiteľstvo akademických predmetov 1. 2. výchova a vzdelávanie
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 1. 2. výchova a vzdelávanie
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 1. 2. výchova a vzdelávanie
Účtovníctvo 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Údržba strojov a zariadení 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Umelá inteligencia 2. 3. informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. zdravotníctvo
Urológia 3. zdravotníctvo
Ústavné právo 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Verejná ekonomika a služby 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Verejná politika a verejná správa 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Verejná správa a regionálny rozvoj 1. 2. 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Verejné zdravotníctvo 1. 2. 3. zdravotníctvo
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Veterinárna morfológia a fyziológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Virológia 3. prírodné vedy
Vnútorné choroby 3. zdravotníctvo
Vnútorné choroby zvierat 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Vodné hospodárstvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Vodné stavby 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Vojenská logistika 3. služby
Vojenské spojovacie a informačné systémy 1. 2. 3. služby
Všeobecná a experimentálna psychológia 3. sociálne, ekonomické a právne vedy
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 1. 2. 3. prírodné vedy
Všeobecná fyzika a matematická fyzika 3. prírodné vedy
Všeobecná jazykoveda 3. humanitné vedy a umenie
Všeobecná rastlinná produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Všeobecná živočíšna produkcia 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Všeobecné dejiny 3. humanitné vedy a umenie
Všeobecné lekárstvo 2. spojený 1. a 2. zdravotníctvo
Všeobecné poľnohospodárstvo 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Všeobecné veterinárske lekárstvo 1. 2. spojený 1. a 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Výrobná technika 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Výrobné technológie 1. 2. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Výtvarné umenie 1. 2. 3. humanitné vedy a umenie
Výzbroj a technika ozbrojených síl 1. 2. 3. služby
Výživa 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Výživa zvierat a dietetika 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Záhradníctvo 1. 2. 3. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Záchranné služby 1. 2. 3. služby
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1. zdravotníctvo
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. 2. 3. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
Zoológia 3. prírodné vedy
Zubná technika 1. zdravotníctvo
Zubné lekárstvo 2. 3. spojený 1. a 2. zdravotníctvo
Živočíšna produkcia 1. 2. pôdohospodárske a veterinárske vedy
Žurnalistika 1. 2. sociálne, ekonomické a právne vedy