Sústava študijných odborov platná do 31.8.2019

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019.
 

Count: 371

Field of study name Degree Group fields of study
Agrobiotechnológie 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Agrochémia a výživa rastlín 3. Agricultural and Veterinary Science
Algebra a teória čísel 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Analytická chémia 3. Natural Sciences
Anatómia, histológia a embryológia 3. Healthcare
Andragogika 1. 2. 3. Upbringing and Education
Anesteziológia a resuscitácia 3. Healthcare
Anorganická chémia 3. Natural Sciences
Anorganická technológia a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications
Antropológia 3. Natural Sciences
Aplikovaná geofyzika 3. Natural Sciences
Aplikovaná informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Aplikovaná matematika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Aplikovaná mechanika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Archeológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Architektonická tvorba 1. 2. 3. Humanities and Art
Architektúra a urbanizmus 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Archívnictvo 1. 2. Humanities and Art
Astrofyzika 3. Natural Sciences
Astronómia 3. Natural Sciences
Automatizácia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Baníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Banská geológia a geologický prieskum 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 3. Construction, Technology, Production and Communications
Banské meračstvo a geodézia 3. Construction, Technology, Production and Communications
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1. 2. 3. Services
Bezpečnosť technických systémov 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Bezpečnostné verejno-správne služby 1. 2. 3. Services
Biofyzika 3. Natural Sciences
Biochémia 3. Natural Sciences
Biológia 1. 2. Natural Sciences
Biomedicínske inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Bionika a biomechanika 3. Natural Sciences
Biotechnológie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Botanika 3. Natural Sciences
Cestovný ruch 1. 2. 3. Services
Cudzie jazyky a kultúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Časti a mechanizmy strojov 3. Construction, Technology, Production and Communications
Dejiny a teória divadelného umenia 1. 2. 3. Humanities and Art
Dejiny a teória filmového umenia a multimédií 1. 2. 3. Humanities and Art
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Dejiny filozofie 3. Humanities and Art
Dejiny národného hospodárstva 3. Social, Economic and Legal Sciences
Dentálna hygiena 1. Healthcare
Dermatovenerológia 3. Healthcare
Diskrétna matematika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Divadelné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art
Dizajn 1. 2. 3. Humanities and Art
Doprava 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Dopravné služby 1. 2. 3. Services
Dopravné stroje a zariadenia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Drevárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Ekonometria a operačný výskum 3. Social, Economic and Legal Sciences
Ekonomická teória 3. Social, Economic and Legal Sciences
Ekonomika a manažment obranných zdrojov 1. 2. 3. Services
Ekonomika a manažment podniku 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Ekonomika a riadenie podnikov 3. Social, Economic and Legal Sciences
Ekosystémové služby lesov 3. Agricultural and Veterinary Science
Elektroenergetika 3. Construction, Technology, Production and Communications
Elektronika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Elektrotechnika 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Elektrotechnológie a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications
Energetické stroje a zariadenia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Energetika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Environmentálne inžinierstvo 1. 2. 3. Natural Sciences
Environmentálny manažment 1. 2. 3. Natural Sciences
Epidemiológia 3. Healthcare
Estetika 1. 2. 3. Humanities and Art
Etika 1. 2. 3. Humanities and Art
Etnológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Etológia 3. Natural Sciences
Evanjelická teológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Farmaceutická chémia 3. Healthcare
Farmácia 2. spojený 1. a 2. Healthcare
Farmakognózia 3. Healthcare
Farmakológia 3. Healthcare
Filmové umenie a multimédiá 1. 2. 3. Humanities and Art
Filozofia 1. 2. Humanities and Art
Financie 3. Social, Economic and Legal Sciences
Financie, bankovníctvo a investovanie 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences
Finančný manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 3. Healthcare
Fyzická geografia a geoekológia 3. Natural Sciences
Fyzika 1. 2. Natural Sciences
Fyzika kondenzovaných látok a akustika 3. Natural Sciences
Fyzika plazmy 3. Natural Sciences
Fyzikálna chémia 3. Natural Sciences
Fyzikálna metalurgia 3. Construction, Technology, Production and Communications
Fyzikálne inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Fyziológia plodín a drevín 3. Agricultural and Veterinary Science
Fyziológia rastlín 3. Natural Sciences
Fyziológia živočíchov 3. Natural Sciences
Fyziologická a klinická výživa 1. Healthcare
Fyzioterapia 1. 2. 3. Healthcare
Galenická farmácia 3. Healthcare
Genetika 3. Natural Sciences
Geodézia a kartografia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Geofyzika 3. Natural Sciences
Geografia 1. 2. Natural Sciences
Geochémia 3. Natural Sciences
Geoinformatika 3. Natural Sciences
Geológia 1. 2. Natural Sciences
Geometria a topológia 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Geotechnika 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Gynekológia a pôrodníctvo 3. Healthcare
História 1. 2. 3. Humanities and Art
Hospodárska informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Hospodárska úprava lesov 3. Agricultural and Veterinary Science
Hospodárske právo a finančné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Hudobné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art
Humánna geografia 3. Natural Sciences
Hutníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Hydrogeológia 3. Natural Sciences
Hydrológia 3. Natural Sciences
Hydromeliorácie 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Hygiena 3. Healthcare
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie 3. Agricultural and Veterinary Science
Hygiena potravín 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Chémia 1. 2. Natural Sciences
Chémia a technológia poživatín 3. Construction, Technology, Production and Communications
Chémia a technológia životného prostredia 3. Construction, Technology, Production and Communications
Chemická fyzika 3. Natural Sciences
Chemické inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Chemické technológie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Chirurgia 3. Healthcare
Imunológia 3. Natural Sciences
Infekčné a parazitárne choroby zvierat 3. Agricultural and Veterinary Science
Informačné systémy 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Inžinierska geológia 3. Natural Sciences
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Jadrová a subjadrová fyzika 3. Natural Sciences
Jadrová energetika 3. Construction, Technology, Production and Communications
Jadrová chémia 3. Natural Sciences
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 3. Humanities and Art
Kánonické právo 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Katolícka teológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Klasická archeológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Klasické jazyky 1. 2. 3. Humanities and Art
Klinická biochémia 3. Healthcare
Klinická farmácia 3. Healthcare
Klinická farmakológia 3. Healthcare
Klinická psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences
Knižnično-informačné štúdiá 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Kognitívna veda 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Krajinárstvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Krajinná a záhradná architektúra 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Kriminalistika a kriminológia 1. 2. 3. Services
Kulturológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Kvalita produkcie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Kvantitatívne metódy v ekonómii 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Kvantová elektronika a optika 3. Natural Sciences
Kybernetika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Kynológia 1. Agricultural and Veterinary Science
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. 2. 3. Healthcare
Lekárenstvo - sociálna farmácia 3. Healthcare
Lekárska biofyzika 3. Healthcare
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 3. Healthcare
Lekárske neurovedy 3. Healthcare
Lesnícka fytológia 3. Agricultural and Veterinary Science
Lesnícke technológie 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Lesníctvo 1. 2. Agricultural and Veterinary Science
Letecké a kozmické inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Liečebná pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education
Literárna veda 3. Humanities and Art
Logika a metodológia vedy 3. Humanities and Art
Logistika 1. 2. 3. Services
Logopédia 1. 2. 3. Upbringing and Education
Ložisková geológia 3. Natural Sciences
Ľudské zdroje a personálny manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Makromolekulová chémia 3. Natural Sciences
Manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Manažment vojenských systémov 1. 2. 3. Services
Masmediálne štúdiá 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Matematická analýza 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Matematická logika a základy matematiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Matematika 1. 2. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Materiály 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Medzinárodné ekonomické vzťahy 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Medzinárodné podnikanie 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Medzinárodné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Medzinárodné vzťahy 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Medzné stavy materiálov 3. Construction, Technology, Production and Communications
Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 3. Agricultural and Veterinary Science
Mechatronika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Meracia technika 3. Construction, Technology, Production and Communications
Meranie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Meteorológia a klimatológia 3. Natural Sciences
Metrológia 3. Construction, Technology, Production and Communications
Mikrobiológia 3. Natural Sciences
Mineralógia 3. Natural Sciences
Mineralurgia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Molekulárna biológia 3. Natural Sciences
Molekulárna cytológia 3. Natural Sciences
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Muzeológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Muzikológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Národná a medzinárodná bezpečnosť 1. 2. 3. Services
Národné hospodárstvo 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences
Nekovové materiály a stavebné hmoty 3. Construction, Technology, Production and Communications
Neslovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Neurológia 3. Healthcare
Neurovedy 3. Natural Sciences
Normálna a patologická fyziológia 3. Healthcare
Nukleárna medicína 3. Healthcare
Numerická analýza a vedecko-technické výpočty 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Občianska bezpečnosť 1. 2. 3. Services
Občianske právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Obchod a marketing 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Obchodné a finančné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Obchodné podnikanie 1. Social, Economic and Legal Sciences
Odborová didaktika 3. Upbringing and Education
Odvetvové a prierezové ekonomiky 3. Social, Economic and Legal Sciences
Odvetvové ekonomiky a manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Oftalmológia 3. Healthcare
Ochrana a využívanie krajiny 1. 2. 3. Natural Sciences
Ochrana lesa 3. Agricultural and Veterinary Science
Ochrana osôb a majetku 1. 2. 3. Services
Ochrana pôdy 3. Agricultural and Veterinary Science
Ochrana rastlín 3. Agricultural and Veterinary Science
Onkológia 3. Healthcare
Operačné a bojové použitie ozbrojených síl 3. Services
Organická chémia 3. Natural Sciences
Organická technológia a technológia palív 3. Construction, Technology, Production and Communications
Orientálne jazyky a kultúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Ortopédia 3. Healthcare
Ošetrovateľstvo 1. 2. 3. Healthcare
Otorinolaryngológia 3. Healthcare
Paleontológia 3. Natural Sciences
Parazitológia 3. Natural Sciences
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 3. Healthcare
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences
Pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education
Pediatria 3. Healthcare
Pedológia 3. Natural Sciences
Pestovanie lesa 3. Agricultural and Veterinary Science
Petrológia 3. Natural Sciences
Počítačové inžinierstvo 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Podnikový manažment 3. Social, Economic and Legal Sciences
Poisťovníctvo 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Politická geografia 3. Natural Sciences
Politológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Poľnohospodárska a lesnícka technika 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Poľovníctvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Pomocné vedy historické 3. Humanities and Art
Poštové služby 1. 2. 3. Services
Poštové technológie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Potravinárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Pozemné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Pôrodná asistencia 1. 2. Healthcare
Pracovné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Právo 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences
Pravoslávna teológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Predškolská a elementárna pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. 2. 3. Humanities and Art
Priemyselné inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Priestorové plánovanie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Procesná technika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Prognostika 3. Social, Economic and Legal Sciences
Psychiatria 3. Healthcare
Psychológia 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences
Rádiologická technika 1. Healthcare
Rastlinná produkcia 1. 2. Agricultural and Veterinary Science
Regionálna geografia 3. Natural Sciences
Religionistika 1. 2. 3. Humanities and Art
Reštaurovanie 1. 2. 3. Humanities and Art
Rímske právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Röntgenológia a rádiológia 3. Healthcare
sedimentológia 3. Natural Sciences
Silnoprúdová elektrotechnika 3. Construction, Technology, Production and Communications
Slovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. Humanities and Art
Slovenské dejiny 3. Humanities and Art
Slovenský jazyk a literatúra 1. 2. 3. Humanities and Art
Sociálna antropológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Sociálna práca 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Sociálna psychológia a psychológia práce 3. Social, Economic and Legal Sciences
Sociálne služby a poradenstvo 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
sociológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Softvérové inžinierstvo 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Spracovanie poľnohospodárskych produktov 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Správne právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Stavebníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Strojárske technológie a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications
Strojárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo 3. Agricultural and Veterinary Science
Súdne inžinierstvo 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Svetová ekonomika 3. Social, Economic and Legal Sciences
Synekológia 1. 2. 3. Natural Sciences
Systematická filozofia 3. Humanities and Art
Špeciálna pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education
Špeciálna rastlinná produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science
Špeciálna živočíšna produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science
Šport 1. 2. Services
Športová edukológia 3. Services
Športová humanistika 3. Services
Športová kinantropológia 3. Services
Štatistika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Štruktúra a vlastnosti dreva 3. Construction, Technology, Production and Communications
Tanečné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art
Technológia makromolekulových látok 3. Construction, Technology, Production and Communications
Technológia spracovania dreva 3. Construction, Technology, Production and Communications
Tektonika 3. Natural Sciences
Telekomunikácie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Telovýchovné lekárstvo 3. Healthcare
Teológia 1. 2. 3. Humanities and Art
Teoretická a počítačová chémia 3. Natural Sciences
Teoretická elektrotechnika 3. Construction, Technology, Production and Communications
Teoretická informatika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Teória a dejiny štátu a práva 3. Social, Economic and Legal Sciences
Teória a dejiny žurnalistiky 3. Social, Economic and Legal Sciences
Teória a metodológia sociológie 3. Social, Economic and Legal Sciences
Teória hudby 3. Humanities and Art
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 3. Humanities and Art
Teória policajných vied 3. Services
Teória tanca 3. Humanities and Art
Teória vyučovania fyziky 3. Natural Sciences
Teória vyučovania informatiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Teória vyučovania matematiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Toxikológia 3. Healthcare
Trestné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Učiteľstvo akademických predmetov 1. 2. Upbringing and Education
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 1. 2. Upbringing and Education
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 1. 2. Upbringing and Education
Účtovníctvo 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Údržba strojov a zariadení 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Umelá inteligencia 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. Healthcare
Urológia 3. Healthcare
Ústavné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences
Verejná ekonomika a služby 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Verejná politika a verejná správa 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Verejná správa a regionálny rozvoj 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences
Verejné zdravotníctvo 1. 2. 3. Healthcare
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3. Agricultural and Veterinary Science
Veterinárna morfológia a fyziológia 3. Agricultural and Veterinary Science
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3. Agricultural and Veterinary Science
Virológia 3. Natural Sciences
Vnútorné choroby 3. Healthcare
Vnútorné choroby zvierat 3. Agricultural and Veterinary Science
Vodné hospodárstvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Vodné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Vojenská logistika 3. Services
Vojenské spojovacie a informačné systémy 1. 2. 3. Services
Všeobecná a experimentálna psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 1. 2. 3. Natural Sciences
Všeobecná fyzika a matematická fyzika 3. Natural Sciences
Všeobecná jazykoveda 3. Humanities and Art
Všeobecná rastlinná produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science
Všeobecná živočíšna produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science
Všeobecné dejiny 3. Humanities and Art
Všeobecné lekárstvo 2. spojený 1. a 2. Healthcare
Všeobecné poľnohospodárstvo 1. 2. Agricultural and Veterinary Science
Všeobecné veterinárske lekárstvo 1. 2. spojený 1. a 2. Agricultural and Veterinary Science
Výrobná technika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Výrobné technológie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications
Výtvarné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art
Výzbroj a technika ozbrojených síl 1. 2. 3. Services
Výživa 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Výživa zvierat a dietetika 3. Agricultural and Veterinary Science
Záhradníctvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science
Záchranné služby 1. 2. 3. Services
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1. Healthcare
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications
Zoológia 3. Natural Sciences
Zubná technika 1. Healthcare
Zubné lekárstvo 2. 3. spojený 1. a 2. Healthcare
Živočíšna produkcia 1. 2. Agricultural and Veterinary Science
Žurnalistika 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences