Spoločný študijný program SK/POL "Riadenie bezpečnostných systémov"

Základné informácie

Tematická oblasť: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Názov projektu: Spoločný študijný program SK/POL "Riadenie bezpečnostných systémov"

Vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Priemerný počet získaných bodov: 39,0

Požiadavka na dotáciu (€): 10 937,50

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 10 937,50

Poradie projektu z celkového počtu projektov v danej téme: 5/5

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Cieľový stav

Získaním práv pre realizáciu spoločného študijného programu "Riadnie bezpečnostných systémov" v druhom stupni vysokoškolksého vzdelávania (Ing.), s našim zahraničným partnerom, Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św., môžeme v kontexte štandardov EÚ internacionalizovať edukáciu budúceho personálu pre bezpečnostné služby v štátnom aj privátnom sektore, pre oblasť ochrany, obrany a záchrany. Využijeme ľudský aj profesionálny potenciál v SR aj v Poľsku s národnými a medzinárodnými skúsenosťami v prospech zvyšovania kvality vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre trh práce v bezpečnostnom sektore (priemysle) EÚ.

Hodnotenie 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
3

Nie je zdôvodnený výber partnerskej VŠ z Poľska ani doterajšia hlbšia spolupráca.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
10

Je formulované prepojenie navrhovanej aktivity na konkrétne ciele formulované v dlhodobom zámere VŠ, ako aj potreba zvýšiť počet zahraničných študentov o 100. Otázka je, ako presne prispeje spoločný program k naplneniu tejto potreby (študenti spoločných programov z partnerskej zahraničnej školy sa v zmysle platnej legislatívy nerátajú do počtov slovenskej VŠ). Z veľmi stručne rozpracovaných častí projektu sa len ťažko dá usúdiť aktuálny stav dohadovania spoločného programu (východiská pre spoluprácu) a udržateľnosť projektu najmä z hľadiska jeho ďalšieho naplnenia po formálnom vytvorení.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
13

Jednotlivé plánované kroky sú v princípe realizovateľné, plánovanie je však pomerne ambiciózne (predloženie žiadosti o priznanie práv v 06/2014 a začiatok výučby 10/2014 - je to vôbec stihnuteľné s dodržaním zákonných podmienok pre vyhlásenie podmienok na prijímacie konanie?). Nie sú zadefinované žiadne merateľné ciele/ukazovatele projektu (podaná žiadosť o priznanie práv? počet prijatých na študijný program v 10/2014?).

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
0

Neuvedené žiadne spolufinancovanie.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
2

Uvedený len prorektor za VŠBM, za poľskú stranu nikto konkrétny. Zároveň žiadna informácia o odborných a administratívnych silách (v rozpočte indikovaných 15 autorov, ale kto to sú, nie je jasné).

Celkový počet bodov
28.00
Celkový komentár
Veľmi stručne spracovaná žiadosť, no v princípe realizovateľná. Jednoznačne by však bolo potrebné dôkladnejšie rozpracovať jednotlivé časti, najmä zdôvodniť výber partnerskej inštitúcie, zreálniť časovú postupnosť predloženia žiadosti o priznanie práv a prijatia nových študentov a doplniť merateľné ukazovatele.
Návrh na úpravu rozpočtu
Vzhľadom na to, že ide o súkromnú VŠ, ktorá nie je inštitucionálne financovaná osobitnou dotáciou, nemám pripomienky k predloženému rozpočtu (vzhľadom na relatívne nízku požadovanú sumu sa domnievam, že ani spolufinancovanie by sa nemalo vyžadovať, keďže sa požadujú len prostriedky priame, žiadne skryté "overheads").
Odporúčanie
financovať s podmienkou

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Financovanie by bolo možné, ak by sa doplnil návrh o veci uvedené v časti "Celkový komentár" tohto hodnotenia.

Hodnotenie 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
14

Partnerstvo Vysokej školy bezpečnostného manažérstva s poľským partnerom nie je zatiaľ veľmi rozvinuté, doposiaľ nepredpokladal predbežnú prípravu SŠP (poľská VŠ nie je uvedená medzi doterajšími partnermi).

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
15

Aktivity sú konzistentné z hľadiska následnosti, predpokladajú obsahové spracovanie študijného programu. Podľa návrhu ide viac o sprístupnenie už existujúceho študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov" poľskému partnerovi ako o tvorbu spoločného programu so všetkými jeho atribútmi vrátanie logistiky (formálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu), lplánuje sa viac jeho obsahová adaptácia.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
9

Cieľom projektu je viac-mene predložiť už akreditovaný študijný program poľskému partnerovi na jeho akceptovanie a spoločnú realizáciu, čo je tiež jedná z možnosti urýchlenej prípravy SŠP. Doposiaľ neprebehli (z projektu to nevyplýva) konzultácie k príprave programu s poľkým partnerom.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
3

V projekte nie je uvedené spolufinancovanie, financie sú zamerané na personálne výdavky spojené s obsahovou prípravou SŠP.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
9

Projekt je riadený na úrovni manažmentu vysokej školy.

Celkový počet bodov
50.00
Celkový komentár
Projekt je veľmi stručný, ide o vytvorenie SŠP v rámci existencie už akreditovaného študijného odboru "Riadenie bezpečnostných systémov", resp. jeho prebratie zahraničným partnerom. Je finančne nenáročný (zväčša personálne náklady) bez akéhokoľvek deklarovaného spolufinancovania. Úloha poľského partnera v programe v projekte je minimálna.
Návrh na úpravu rozpočtu
Rozpočet nie je potrebné upraviť.
Odporúčanie
nefinancovať

Komentár – podmienky za ktorých odporúčam financovať

Projekt neodporúčam financovať.

Filter

Filter