Spoločný študijný program SK/POL "Riadenie bezpečnostných systémov"

Basic informations

Thematic area: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Project name: Spoločný študijný program SK/POL "Riadenie bezpečnostných systémov"

University: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 39,0

Request for grant (€): 10 937,50

Total project budget - including cofinancing (€): 10 937,50

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 5/5

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Získaním práv pre realizáciu spoločného študijného programu "Riadnie bezpečnostných systémov" v druhom stupni vysokoškolksého vzdelávania (Ing.), s našim zahraničným partnerom, Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św., môžeme v kontexte štandardov EÚ internacionalizovať edukáciu budúceho personálu pre bezpečnostné služby v štátnom aj privátnom sektore, pre oblasť ochrany, obrany a záchrany. Využijeme ľudský aj profesionálny potenciál v SR aj v Poľsku s národnými a medzinárodnými skúsenosťami v prospech zvyšovania kvality vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre trh práce v bezpečnostnom sektore (priemysle) EÚ.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
3

Nie je zdôvodnený výber partnerskej VŠ z Poľska ani doterajšia hlbšia spolupráca.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
10

Je formulované prepojenie navrhovanej aktivity na konkrétne ciele formulované v dlhodobom zámere VŠ, ako aj potreba zvýšiť počet zahraničných študentov o 100. Otázka je, ako presne prispeje spoločný program k naplneniu tejto potreby (študenti spoločných programov z partnerskej zahraničnej školy sa v zmysle platnej legislatívy nerátajú do počtov slovenskej VŠ). Z veľmi stručne rozpracovaných častí projektu sa len ťažko dá usúdiť aktuálny stav dohadovania spoločného programu (východiská pre spoluprácu) a udržateľnosť projektu najmä z hľadiska jeho ďalšieho naplnenia po formálnom vytvorení.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
13

Jednotlivé plánované kroky sú v princípe realizovateľné, plánovanie je však pomerne ambiciózne (predloženie žiadosti o priznanie práv v 06/2014 a začiatok výučby 10/2014 - je to vôbec stihnuteľné s dodržaním zákonných podmienok pre vyhlásenie podmienok na prijímacie konanie?). Nie sú zadefinované žiadne merateľné ciele/ukazovatele projektu (podaná žiadosť o priznanie práv? počet prijatých na študijný program v 10/2014?).

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
0

Neuvedené žiadne spolufinancovanie.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
2

Uvedený len prorektor za VŠBM, za poľskú stranu nikto konkrétny. Zároveň žiadna informácia o odborných a administratívnych silách (v rozpočte indikovaných 15 autorov, ale kto to sú, nie je jasné).

Total points
28.00
Overall comment
Veľmi stručne spracovaná žiadosť, no v princípe realizovateľná. Jednoznačne by však bolo potrebné dôkladnejšie rozpracovať jednotlivé časti, najmä zdôvodniť výber partnerskej inštitúcie, zreálniť časovú postupnosť predloženia žiadosti o priznanie práv a prijatia nových študentov a doplniť merateľné ukazovatele.
Draft amending budget
Vzhľadom na to, že ide o súkromnú VŠ, ktorá nie je inštitucionálne financovaná osobitnou dotáciou, nemám pripomienky k predloženému rozpočtu (vzhľadom na relatívne nízku požadovanú sumu sa domnievam, že ani spolufinancovanie by sa nemalo vyžadovať, keďže sa požadujú len prostriedky priame, žiadne skryté "overheads").
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Financovanie by bolo možné, ak by sa doplnil návrh o veci uvedené v časti "Celkový komentár" tohto hodnotenia.

Evaluation 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
14

Partnerstvo Vysokej školy bezpečnostného manažérstva s poľským partnerom nie je zatiaľ veľmi rozvinuté, doposiaľ nepredpokladal predbežnú prípravu SŠP (poľská VŠ nie je uvedená medzi doterajšími partnermi).

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
15

Aktivity sú konzistentné z hľadiska následnosti, predpokladajú obsahové spracovanie študijného programu. Podľa návrhu ide viac o sprístupnenie už existujúceho študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov" poľskému partnerovi ako o tvorbu spoločného programu so všetkými jeho atribútmi vrátanie logistiky (formálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu), lplánuje sa viac jeho obsahová adaptácia.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
9

Cieľom projektu je viac-mene predložiť už akreditovaný študijný program poľskému partnerovi na jeho akceptovanie a spoločnú realizáciu, čo je tiež jedná z možnosti urýchlenej prípravy SŠP. Doposiaľ neprebehli (z projektu to nevyplýva) konzultácie k príprave programu s poľkým partnerom.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
3

V projekte nie je uvedené spolufinancovanie, financie sú zamerané na personálne výdavky spojené s obsahovou prípravou SŠP.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
9

Projekt je riadený na úrovni manažmentu vysokej školy.

Total points
50.00
Overall comment
Projekt je veľmi stručný, ide o vytvorenie SŠP v rámci existencie už akreditovaného študijného odboru "Riadenie bezpečnostných systémov", resp. jeho prebratie zahraničným partnerom. Je finančne nenáročný (zväčša personálne náklady) bez akéhokoľvek deklarovaného spolufinancovania. Úloha poľského partnera v programe v projekte je minimálna.
Draft amending budget
Rozpočet nie je potrebné upraviť.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Projekt neodporúčam financovať.

Filter

Filter