Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Názov projektu: Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Jedná sa o návrh na integráciu verejnej a súkromnej vysokej školy, takže finančné prostriedky sú oprávnené len pre jedného zo žiadateľov. Je chvályhodné, že žiadatelia uzatvorili zmluvu o partnerstve, avšak obsahovo je značne nevyvážená a všetky práva a povinnosti sú presunuté na prvého partnera.
Integračné kroky popísané v projekte sú súladné s dlhodobým zámerom týchto škôl.
Obe navrhované aktivity sú plne v súlade s cieľom výzvy, aj keď sa jedná len o predbežné kroky obmedzujúce sa na vytvorenie potrebných analýz vo viacerých oblastiach. Najdôležitejšia sa javí aktivita smerujúca k vytvoreniu cestovnej mapy integrácie zahŕňajúcej časový harmonogram.
Vzhľadom na predbežnú fázu projektu sa javí vypracovanie projektovej dokumentáciu na nový ubytovací objekt ako predčasné, naviac v situácii, keď nie je jasné financovanie samotnej výstavby.

Celkový počet bodov
53.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
12

Záverečný komentár a odporúčania

V cestovnej mape sa menej spomínajú záväzky k právnej integrácii spolupracujúcich vysokých škôl. Upozorňujeme, že takýto projekt bez uvedených záväzkov má v budúcnosti minimálnu až žiadnu šancu na budúcu podporu z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 8).

Celkový počet bodov
52.00

Filter

Filter