Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerzite

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerzite

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na vyššiu kvalitu ostatných projektov v tejto téme a limitované finančné prostriedky neodporúčam podporiť dotáciou predkladaný projektový zámer.

Celkový počet bodov
64.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

absentuje precíznejšie previazanie na dlhodobý zámer; nejasnosť prepojenia a nadväznosti vykonania štúdie uskutočniteľnosti a energetického auditu (energetický audit má podľa projektu vychádzať z niektorého z návrhov štúdie uskutočniteľnosti); nejasnosť stanovenia a reálnej využiteľnosti prvkov udržateľnej mobility (100 ks elektrických kolobežiek; 16 ks elektrobicyklov a 4 ks bicyklov) a udržateľnosť riešenia; nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
49.00

Filter

Filter