Materská škola pri UPJŠ

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Názov projektu: Materská škola pri UPJŠ

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
2

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Požadovaná dotácia prevyšuje maximálnu možnú výšku podpory o 25 percent. Projekt je ale zmysluplný a po prispôsobení rozpočtu by mohol byť podporený. Výhodou je, že k prestavbe budovy, v ktorej sa má MŠ nachádzať, už existuje projektová dokumentácia a stavebné povolenie. VŠ má zmapovanú situáciu s počtom detí v škôlkarskom veku u svojich zamestnancov a v meste by dokázala kapacitu naplniť.

Celkový počet bodov
63.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
0

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, čo však na špecifikum témy možno rešpektovať; projekt má jasne a zrozumiteľne zadefinovaný súčasný stav a cieľový stav; už vytvorené predpoklady na realizáciu, ktoré znižujú riziko neplnenia; v rozpočte absentuje rozpoložkovanie a lepšia referencia na stanovenie hodnôt - ale predovšetkým projekt nespĺňa podmienku max. dotácie (200 000 eur) v zmysle zadania výzvy.

Celkový počet bodov
57.00

Filter

Filter