Revitalizácia objektov UMB realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Revitalizácia objektov UMB realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt nadväzuje na priority v dlhodobom zámere VŠ v oblasti znižovania environmentálnej záťaže a skvalitňovania prostredia pre študentov a zamestnancov VŠ. Pozitívnym aspektom projektu je jeho zámer prepojiť výsledky implementácie s praktickou výučbou študentov. Projektu však chýba jasnejšie formulovaná predstava o využití revitalizovaných zelených plôch v blízkosti fakúlt, aj v prepojení na realizáciu praktickej výučby.

Celkový počet bodov
63.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom vo viacerých opatreniach (absentuje však precíznejšia nadväznosť, resp. časový a programový harmonogram); projekt predpokladá vytvorenie 4 separátnych projektových dokumentácii - nejasnosť vo vzťahu k prepojenosti a komplexnosti riešenia; nejasnosť rozpočtu najmä vo vzťahu k realizácii stavebných prác

Celkový počet bodov
54.00

Filter

Filter