Revitalizácia objektov UMB realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Revitalizácia objektov UMB realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt nadväzuje na priority v dlhodobom zámere VŠ v oblasti znižovania environmentálnej záťaže a skvalitňovania prostredia pre študentov a zamestnancov VŠ. Pozitívnym aspektom projektu je jeho zámer prepojiť výsledky implementácie s praktickou výučbou študentov. Projektu však chýba jasnejšie formulovaná predstava o využití revitalizovaných zelených plôch v blízkosti fakúlt, aj v prepojení na realizáciu praktickej výučby.

Total points
63.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom vo viacerých opatreniach (absentuje však precíznejšia nadväznosť, resp. časový a programový harmonogram); projekt predpokladá vytvorenie 4 separátnych projektových dokumentácii - nejasnosť vo vzťahu k prepojenosti a komplexnosti riešenia; nejasnosť rozpočtu najmä vo vzťahu k realizácii stavebných prác

Total points
54.00

Filter

Filter