Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Predložený projekt kombinuje viacero čiastkových prístupov k zefektívňovaniu využívania zdrojov VŠ, znižovaniu uhlíkovej stopy a spríjemneniu pracovného a študijného prostredia VŠ. Úspešná implementácia tvrdých aktivít nepochybne prispeje k zvýšeniu energetickej efektivity a ekonomickej udržateľnosti. Existujú však obavy, či predkladateľ dokáže aktivity realizovať v časovom rámci danom výzvou, keďže aktivity si vyžadujú prípravu robustnej projektovej dokumentácie, treba počítať s rizikami verejného obstarávania a odborní pracovníci zodpovední za koordináciu jednotlivých aktivít budú kontrahovaní z externého prostredia. Napriek tomu, že projekt počíta aj s podporou mäkkých aktivít a presahov environmentálnych tém a zozbieraných dát do vzdelávacieho procesu, tieto v projektovom zámere nie sú bližšie konkretizované. Je dôležité, aby dotácia nepokrývala iba modernizáciu pracovísk, ale investícia do udržateľnosti VŠ prostredia mala aj formatívny charakter na zamestnancov, študentstvo a širšiu komunitu. Je pozitívne, že projekt počíta s edukačnými aktivitami pre žiakov stredných a základných škôl, odporúča sa však, aby bola aktivita A8 rozšírená, podporená a koncepčne vyhodnocovaná aj formou merateľných ukazovateľov.

Celkový počet bodov
76.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

nekonzistentnosť - veľké množstvo aktivít - nejasnosť / riziko dodržania časového rámca; nedostatočne opísaná a zdôvodnená aktivita 5 a 8; absentuje riešiteľský kolektív; nedostatočne zdôvodnený rozpočet (pomerne veľké náklady na mzdy a riešenie)

Celkový počet bodov
40.00

Filter

Filter