Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Predložený projekt kombinuje viacero čiastkových prístupov k zefektívňovaniu využívania zdrojov VŠ, znižovaniu uhlíkovej stopy a spríjemneniu pracovného a študijného prostredia VŠ. Úspešná implementácia tvrdých aktivít nepochybne prispeje k zvýšeniu energetickej efektivity a ekonomickej udržateľnosti. Existujú však obavy, či predkladateľ dokáže aktivity realizovať v časovom rámci danom výzvou, keďže aktivity si vyžadujú prípravu robustnej projektovej dokumentácie, treba počítať s rizikami verejného obstarávania a odborní pracovníci zodpovední za koordináciu jednotlivých aktivít budú kontrahovaní z externého prostredia. Napriek tomu, že projekt počíta aj s podporou mäkkých aktivít a presahov environmentálnych tém a zozbieraných dát do vzdelávacieho procesu, tieto v projektovom zámere nie sú bližšie konkretizované. Je dôležité, aby dotácia nepokrývala iba modernizáciu pracovísk, ale investícia do udržateľnosti VŠ prostredia mala aj formatívny charakter na zamestnancov, študentstvo a širšiu komunitu. Je pozitívne, že projekt počíta s edukačnými aktivitami pre žiakov stredných a základných škôl, odporúča sa však, aby bola aktivita A8 rozšírená, podporená a koncepčne vyhodnocovaná aj formou merateľných ukazovateľov.

Total points
76.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

nekonzistentnosť - veľké množstvo aktivít - nejasnosť / riziko dodržania časového rámca; nedostatočne opísaná a zdôvodnená aktivita 5 a 8; absentuje riešiteľský kolektív; nedostatočne zdôvodnený rozpočet (pomerne veľké náklady na mzdy a riešenie)

Total points
40.00

Filter

Filter