Tvorba zelených zón na TUKE a zvyšovanie povedomia o zmene klímy

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Tvorba zelených zón na TUKE a zvyšovanie povedomia o zmene klímy

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívom projektového zámeru je snaha o prepájanie jednotlivých aktivít do synergického celku a o ich presah a udržateľnosť formou zapojenia študentov a širšej verejnosti či transferu poznatkov do výučby a vedeckej produkcie. Projekt podporuje tretiu misiu VŠ a má potenciál prispieť k zlepšeniu mestského prostredia a života širšej verejnosti. Pozitívom je aj inkluzívny rozmer projektového zámeru, ktorý myslí aj prístupnosť zrevitalizovaneho arealu pre zdravotne znevyhodnene skupiny študentstva/obyvateľstva. VŠ sa javí byť pripravená projekt odborne realizovať a nadviazať na predošlú expertízu a realizované projekty. Otázna je realizovateľnosť projektu v danom časovom rámci výzvy pre rozvojové projekty.

Celkový počet bodov
78.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
28

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

veľmi všeobecné previazanie na východiská dlhodobého zámeru; projekt je konzistentný a ucelený, s logicky nadväzujúcimi aktivitami; určenie referenčných hodnôt pri niektorých častiach projektu je nejasné (napr. merateľné ukazovatele - počet návštevníkov 250; rozpočet projektu - určenie hodnoty realizácie zelenej strechy)

Celkový počet bodov
79.00

Filter

Filter