Tvorba zelených zón na TUKE a zvyšovanie povedomia o zmene klímy

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Tvorba zelených zón na TUKE a zvyšovanie povedomia o zmene klímy

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívom projektového zámeru je snaha o prepájanie jednotlivých aktivít do synergického celku a o ich presah a udržateľnosť formou zapojenia študentov a širšej verejnosti či transferu poznatkov do výučby a vedeckej produkcie. Projekt podporuje tretiu misiu VŠ a má potenciál prispieť k zlepšeniu mestského prostredia a života širšej verejnosti. Pozitívom je aj inkluzívny rozmer projektového zámeru, ktorý myslí aj prístupnosť zrevitalizovaneho arealu pre zdravotne znevyhodnene skupiny študentstva/obyvateľstva. VŠ sa javí byť pripravená projekt odborne realizovať a nadviazať na predošlú expertízu a realizované projekty. Otázna je realizovateľnosť projektu v danom časovom rámci výzvy pre rozvojové projekty.

Total points
78.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
28

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

veľmi všeobecné previazanie na východiská dlhodobého zámeru; projekt je konzistentný a ucelený, s logicky nadväzujúcimi aktivitami; určenie referenčných hodnôt pri niektorých častiach projektu je nejasné (napr. merateľné ukazovatele - počet návštevníkov 250; rozpočet projektu - určenie hodnoty realizácie zelenej strechy)

Total points
79.00

Filter

Filter