Centrum profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Názov projektu: Centrum profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na podmienky výzvy, ktorá stanovuje, že v tejto téme bude podporený iba jeden projekt a kvalitu ostatných projektov, neodporúčam podporiť predložený projektový zámer.

Celkový počet bodov
72.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

Súlad projektu a dlhodobého zámeru univerzity nie je jednoznačne a konkrétne identifikovateľný. Aktivity sú identifikované do nie celkom logickej postupnosti bodov, pokojne ich mohlo byť menej (napr. spojiť aktivity 1+2 , 4+5 ). Z dokumentácie nie je úplne jasný vzorec výpočtu položiek EK napr. 610, 614.

Celkový počet bodov
43.00

Filter

Filter