STU-T6 Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: STU-T6 Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
14

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nedostatočne zdôvodňuje prepojenie na dlhodobý zámer (len všeobecnejšie konštatovania a nie komplexnejšie uchopenie, merateľné ukazovatele a pod.); projekt má veľmi všeobecné a široké zameranie, pričom jednotlivé aktivity sú popísané veľmi heslovito; nedostatočne uvedené merateľné ukazovatele; nedostatočne odôvodnený rozpočet (nie sú zrejmé výpočty a určenie súm)

Celkový počet bodov
43.00

Filter

Filter