ART 3 - Simulačné centrum - Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: ART 3 - Simulačné centrum - Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

Vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
19

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je naviazaný na dlhodobý zámer, a s tým súvisiacu aktualizáciu predmetov, resp. študijných programov, má dostatočne rozpracované merateľné ukazovatele. Na niektorých miestach však pôsobí nejasne vo vzťahu k integrácii už existujúcich technických riešení.

Celkový počet bodov
84.00

Filter

Filter