Podpora UMB pri implementácii HR Excellence in Research Award

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Názov projektu: Podpora UMB pri implementácii HR Excellence in Research Award

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne uvedenú previazanosť na dlhodobý zámer, ktorý nadväzuje už na vykonané aktivity v tejto oblasti. Rovnako má projekt dostatočne štrukturovaný riešiteľský kolektív a popísanie rozdelenia úloh v tíme, jasné merateľné ukazovatele a stanovené ciele a dostatočne odôvodnený rozpočet.

Celkový počet bodov
88.00

Filter

Filter