Vybudovanie podporného centra určeného na realizáciu podporných služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Vybudovanie podporného centra určeného na realizáciu podporných služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
8

Rozpočet projektu
6

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je navrhnutý s veľmi malou finančnou hodnotou (5000), čo neumožňuje dostatočne stanoviť a posúdiť pridanú hodnotu; absentuje konkrétnejšie prepojenie na dlhodobý zámer; niektoré rozpočtové položky sa javia ako nadhodnotené ( napr. 1 000 eur stolička, 600 eur tulivak, regál 320, stolík k pohovke 120, nástenka 130)

Celkový počet bodov
29.00

Filter

Filter