EUBA na ceste k HR Award

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Názov projektu: EUBA na ceste k HR Award

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecne zdôvodnené previazanie na dlhodobý zámer, pomerne jednostranne zameraný riešiteľský kolektív a veľmi všeobecne zadefinované merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
70.00

Filter

Filter