Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Názov projektu: Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt pomerne jasne uvádza previazanosť na dlhodobý zámer a odkazuje už na realizované aktivity (ACCORD), má dostatočne zadefinované jednotlivé ciele a aktivity, vrátane časového harmonogramu. Absentuje precíznejšie objasnenie zloženia a činnosti riešiteľského tímu a precíznejšie konkretizované merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
62.00

Filter

Filter