Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Project name: Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt pomerne jasne uvádza previazanosť na dlhodobý zámer a odkazuje už na realizované aktivity (ACCORD), má dostatočne zadefinované jednotlivé ciele a aktivity, vrátane časového harmonogramu. Absentuje precíznejšie objasnenie zloženia a činnosti riešiteľského tímu a precíznejšie konkretizované merateľné ukazovatele.

Total points
62.00

Filter

Filter