STU T5- Co-working centrá a kvalitné služby nie len pre študentov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: STU T5- Co-working centrá a kvalitné služby nie len pre študentov

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

previazanosť na dlhodobý zámer je veľmi všeobecná; projekt má s ohľadom na zámer budovania väčšieho počtu centier viacero nejasností (napr. sa predkladá s realizáciou na 1 rok a nie dôslednejšie zdôvodnená jeho následná udržateľnosť); absentujú reálne merateľné ukazovatele a dôslednejšie odôvodnenie rozpočtových položiek.

Celkový počet bodov
50.00

Filter

Filter