Modulárna výučba Umelej inteligencie v anglickom jazyku

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Názov projektu: Modulárna výučba Umelej inteligencie v anglickom jazyku

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

projektu absentuje konkrétnejšie prepojenie na dlhodobý zámer; absentuje precíznejšie rozpracovanie aktivít, postupnosti krokov a koncepcie udržateľnosti; absentuje definovanie úloh riešiteľského kolektívu; absentuje dôslednejšie odôvodnenie rozpočtových položiek

Celkový počet bodov
55.00

Filter

Filter