Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Názov projektu: Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK)

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má zdôvodnenú previazanosť na dlhodobý zámer, dobre zadefinované ciele aj s časovým harmonogramom, zloženie tímu, dostatočne konkretizované merateľné ukazovatele a štrukturovaný rozpočet

Celkový počet bodov
78.00

Filter

Filter