Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK)

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Project name: Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK)

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má zdôvodnenú previazanosť na dlhodobý zámer, dobre zadefinované ciele aj s časovým harmonogramom, zloženie tímu, dostatočne konkretizované merateľné ukazovatele a štrukturovaný rozpočet

Total points
78.00

Filter

Filter