Centrum Comeniana - informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Centrum Comeniana - informačné, poradenské a podporné centrum Univerzity Komenského v Bratislave

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na doteraz vykonané aktivity v minulosti; veľmi jasný a zreteľný projekt zameraný na 1 tému; koncept online platformy Centra Comeniana; jasné merateľné ukazovatele; odkaz na požiadavku vybudovania kariérneho centra v dlhodobom zámere – ale už v rokoch 2018-2019; rozpočet previazaný len na kapitálové výdavky – nejasnejšia udržateľnosť a realizácia ostatných aktivít - vysoká škola však uvádza, že to bude realizované v rámci vlastných personálnych kapacít

Celkový počet bodov
80.00

Filter

Filter