Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané aktivity v minulosti; projekt má pomerne jasne vyšpecifikované témy (napr. aktivita 1 - Vytvorenie virtuálneho prostredia na zdieľanie informačných zdrojov v prístupnej forme); veľmi jasné merateľné ukazovatele; absentuje precíznejšie prepojenie na dlhodobý zámer (len odkaz na zlepš. podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami); neuvedený a neodôvodnený výpočet a výška odmien pre riešiteľov pri aktivitách; nejasné stanovenie výšky nákupov pri niektorých kap. výdavkoch

Celkový počet bodov
75.00

Filter

Filter