Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Rozvoj podporných služieb Bezbariérového centra TUKE

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané aktivity v minulosti; projekt má pomerne jasne vyšpecifikované témy (napr. aktivita 1 - Vytvorenie virtuálneho prostredia na zdieľanie informačných zdrojov v prístupnej forme); veľmi jasné merateľné ukazovatele; absentuje precíznejšie prepojenie na dlhodobý zámer (len odkaz na zlepš. podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami); neuvedený a neodôvodnený výpočet a výška odmien pre riešiteľov pri aktivitách; nejasné stanovenie výšky nákupov pri niektorých kap. výdavkoch

Total points
75.00

Filter

Filter