Podpora praktickej výučby vybudovaním Data Science and Analytics Hubu

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Podpora praktickej výučby vybudovaním Data Science and Analytics Hubu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má zrozumiteľné zameranie, štrukturované aktivity (absentujte však ich precíznejšia rozpracovanosť), rozpočtové položky a presah na inováciu viacerých predmetov.

Celkový počet bodov
75.00

Filter

Filter